top of page

INFOSTRATEG - "Zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne i mechatroniczne”

Zaktualizowano: 23 mar 2023

W dniu 19 grudnia 2022 r. NCBR w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych ogłosiło konkurs INFOSTRATEG - "Zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne i mechatroniczne", którego zakres obejmuje automatyczną detekcję obiektów topograficznych (temat zgłoszony przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii). Celem projektu jest stworzenie narzędzi opartych na algorytmach uczenia maszynowego umożliwiających automatyczną detekcję obiektów topograficznych, które zasilają Bazę Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k). Automatyczna detekcja będzie oparta na danych fotogrametrycznych dostępnych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym. W wyniku detekcji powstanie wykaz wykrytych obiektów topograficznych (w postaci pliku wektorowego obsługiwanego przez oprogramowanie GIS), sklasyfikowanych zgodnie ze specyfikacją BDOT10k.


TERMIN NABORU WNIOSKÓW

24 lutego – 24 kwietnia 2023 r. (do godz.16:00)


BENEFICJENCI

Konsorcja, w skład których wchodzą jednostki naukowe lub przedsiębiorcy, maksymalnie 5 podmiotów.


ISTOTNE WARUNKI KONKURSU

Dofinansowanie będzie udzielane na realizację projektów obejmujących:

 • badania podstawowe - realizowane jedynie przez jednostkę naukową,

 • badania przemysłowe - realizowane przez jednostkę naukową lub przedsiębiorstwo,

 • eksperymentalne prace rozwojowe - realizowane przez jednostkę naukową lub przedsiębiorstwo,

 • prace przedwdrożeniowe (działania obejmujące przygotowanie wyników do zastosowania w praktyce, które są finansowane w ramach pomocy de minimis) - realizowane przez przedsiębiorstwo.

Eksperymentalne prace rozwojowe są obligatoryjne.


Każdy projekt musi obejmować realizację trzech faz:

 • faza I - zadania o charakterze badań podstawowych lub badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych,

 • faza II - zadania o charakterze badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych,

 • faza III - zadania o charakterze badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych lub prac przedwdrożeniowych.

BUDŻET KONKURSU

13 mln zł


KOSZTY KWALIFIKOWALNE


1. PRACE B+R

 • wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy osób zatrudnionych przy realizacji projektu,

 • koszty podwykonawstwa (zlecanie stronie trzeciej części merytorycznych prac projektu),

 • koszty aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń służących celom badawczym oraz WNiP (koszty wiedzy technicznej, patentów, licencji, know-how i nieopatentowanej wiedzy technicznej) - jeżeli zakupione WNiP oraz aparatura i inne urządzenia służące celom badawczym nie są wykorzystywane w 100% na potrzeby projektu lub ich całkowity okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych nie pokrywa się z okresem realizacji projektu, kosztem kwalifikowalnym są odpisy amortyzacyjne z tytułu spadku wartości,

 • koszty budynków i gruntów (dzierżawa gruntów, wieczyste użytkowanie gruntów, amortyzacja budynków),

 • inne koszty operacyjne (materiały, sprzęt laboratoryjny, koszty utrzymania linii technologicznych, elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w prototypie, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej, koszty usług doradczych i usług równorzędnych, usługi obce, koszty uczestnictwa w konferencjach, koszty szkoleń pracowników, wynajem powierzchni laboratoryjnej, koszty prowadzenia wyodrębnionego rachunku bankowego, koszty promocji projektu, koszt audytu zewnętrznego, koszty delegacji),

 • koszty pośrednie rozliczane metodą ryczałtową jako 25% od kosztów bezpośrednich, z wyłączeniem kosztów podwykonawstwa.

2. PRACE PRZEDWDROŻENIOWE

 • koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy osób zatrudnionych przy realizacji prac przedwdrożeniowych,

 • koszty podwykonawstwa (koszty usług doradczych lub równoważnych świadczonych w celu wykonania prac przedwdrożeniowych),

 • koszty narzędzi i sprzętu,

 • koszty budynków i gruntów (dzierżawa gruntów, wieczyste użytkowanie gruntów, amortyzacja budynków),

 • inne koszty operacyjne (materiały niezbędne do realizacji prac przedwdrożeniowych, drobne narzędzia i sprzęt, koszty związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi, delegacje służbowe, koszty uczestnictwa w konferencjach, koszty usług obcych o charakterze pomocniczym, koszty opłat urzędowych, koszt audytu zewnętrznego),

 • koszty pośrednie rozliczane metodą ryczałtową jako 25% od kosztów bezpośrednich, z wyłączeniem kosztów podwykonawstwa, dodatkowo koszty pośrednie w ramach pomocy de minimis nie mogą stanowić więcej niż 15% całkowitych kosztów kwalifikowalnych prac przedwdrożeniowych.

3. OKRES PRZEJŚCIOWY

 • koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy osób zatrudnionych przy realizacji prac związanych z rozwojem elementów opracowanych w ramach fazy I i II,

 • koszty budynków i gruntów (dzierżawa gruntów, wieczyste użytkowanie gruntów, amortyzacja budynków),

 • inne koszty operacyjne (usługi obce - usługi serwisowe, koszty napraw, usługi transportowe, wynajem/dzierżawa serwera, koszt utrzymania domeny, koszty zabezpieczeń baz danych, koszty przechowywania kopii zapasowych),

 • koszty pośrednie rozliczane metodą ryczałtową jako 25% od kosztów bezpośrednich, z wyłączeniem kosztów podwykonawstwa.

LIMITY

Maksymalna wysokość dofinansowania poszczególnych faz projektu wynosi:

 • ·faza I - 1,5 mln zł,

 • ·faza II - 2,5 mln zł,

 • faza III - 2 mln zł.

Dofinansowanie na daną fazę dotyczy całego okresu realizacji tej fazy, przy czym dofinansowanie na okres przejściowy danej fazy nie może przekraczać 400 tys. zł.


INTENSYWNOŚĆ WSPARCIA

1. PRACE B+R

Maksymalna intensywność wsparcia na realizację badań przemysłowych:

 • ·mikro- i małe przedsiębiorstwa – 80%,

 • średnie przedsiębiorstwa – 75%,

 • duże przedsiębiorstwa – 65%,

 • jednostki naukowe – 100% (tylko w przypadku, gdy projekt jest realizowany w ramach działalności niegospodarczej jednostki).

Maksymalna intensywność wsparcia na realizację eksperymentalnych prac rozwojowych:

 • mikro- i małe przedsiębiorstwa – 60%,

 • średnie przedsiębiorstwa – 50%,

 • duże przedsiębiorstwa – 40%,

 • jednostki naukowe – 100% (tylko w przypadku, gdy projekt jest realizowany w ramach działalności niegospodarczej jednostki).

2. PRACE PRZEDWDROŻENIOWE

 • 90% kosztów kwalifikowalnych w ramach pomocy de minimis.


OKRES REALIZACJI Realizacja projektu musi rozpocząć się dnia 1 grudnia 2023 r.

Okres realizacji projektów wynosi 28 miesięcy, w tym:

 • faza I - 8 miesięcy,

 • faza II - 12 miesięcy,

 • faza III - 8 miesięcy.

Dodatkowo 2 ostatnie miesiące fazy I i fazy II to tzw. okresy przejściowe, w których realizowane są prace związane wyłącznie z rozwojem elementów opracowanych w ramach fazy I i fazy II.


TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW do 6 miesięcy od dnia zamknięcia naboru wniosków


Powiązane posty

Zobacz wszystkie

INFOSTRATEG - VI konkurs na projekty tematyczne

NCBR ogłosiło VI konkurs w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne i mechatroniczne” – INFOSTRATEG. Celem Programu j

FENG – harmonogram naborów na 2023 r.

W dniu dzisiejszym został opublikowany harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) na 2023 r., który przewiduje uruchomienie 27 nab

Comments


Skonsultuj 
swój projekt

Masz pytania? Nie wiesz czy Twoja firma ma szanse na dofinansowanie? Nasi konsultanci są do dyspozycji.

          kontakt@pmgconsulting.eu                         +48 501 014 779

bottom of page