top of page

INFOSTRATEG - "Zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne i mechatroniczne”

Zaktualizowano: 23 mar

W dniu 19 grudnia 2022 r. NCBR w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych ogłosiło konkurs INFOSTRATEG - "Zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne i mechatroniczne", którego zakres obejmuje automatyczną detekcję obiektów topograficznych (temat zgłoszony przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii). Celem projektu jest stworzenie narzędzi opartych na algorytmach uczenia maszynowego umożliwiających automatyczną detekcję obiektów topograficznych, które zasilają Bazę Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k). Automatyczna detekcja będzie oparta na danych fotogrametrycznych dostępnych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym. W wyniku detekcji powstanie wykaz wykrytych obiektów topograficznych (w postaci pliku wektorowego obsługiwanego przez oprogramowanie GIS), sklasyfikowanych zgodnie ze specyfikacją BDOT10k.


TERMIN NABORU WNIOSKÓW

24 lutego – 24 kwietnia 2023 r. (do godz.16:00)


BENEFICJENCI

Konsorcja, w skład których wchodzą jednostki naukowe lub przedsiębiorcy, maksymalnie 5 podmiotów.


ISTOTNE WARUNKI KONKURSU

Dofinansowanie będzie udzielane na realizację projektów obejmujących:

 • badania podstawowe - realizowane jedynie przez jednostkę naukową,

 • badania przemysłowe - realizowane przez jednostkę naukową lub przedsiębiorstwo,

 • eksperymentalne prace rozwojowe - realizowane przez jednostkę naukową lub przedsiębiorstwo,

 • prace przedwdrożeniowe (działania obejmujące przygotowanie wyników do zastosowania w praktyce, które są finansowane w ramach pomocy de minimis) - realizowane przez przedsiębiorstwo.

Eksperymentalne prace rozwojowe są obligatoryjne.


Każdy projekt musi obejmować realizację trzech faz:

 • faza I - zadania o charakterze badań podstawowych lub badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych,

 • faza II - zadania o charakterze badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych,

 • faza III - zadania o charakterze badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych lub prac przedwdrożeniowych.

BUDŻET KONKURSU

13 mln zł


KOSZTY KWALIFIKOWALNE


1. PRACE B+R

 • wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy osób zatrudnionych przy realizacji projektu,

 • koszty podwykonawstwa (zlecanie stronie trzeciej części merytorycznych prac projektu),

 • koszty aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń służących celom badawczym oraz WNiP (koszty wiedzy technicznej, patentów, licencji, know-how i nieopatentowanej wiedzy technicznej) - jeżeli zakupione WNiP oraz aparatura i inne urządzenia służące celom badawczym nie są wykorzystywane w 100% na potrzeby projektu lub ich całkowity okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych nie pokrywa się z okresem realizacji projektu, kosztem kwalifikowalnym są odpisy amortyzacyjne z tytułu spadku wartości,

 • koszty budynków i gruntów (dzierżawa gruntów, wieczyste użytkowanie gruntów, amortyzacja budynków),

 • inne koszty operacyjne (materiały, sprzęt laboratoryjny, koszty utrzymania linii technologicznych, elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w prototypie, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej, koszty usług doradczych i usług równorzędnych, usługi obce, koszty uczestnictwa w konferencjach, koszty szkoleń pracowników, wynajem powierzchni laboratoryjnej, koszty prowadzenia wyodrębnionego rachunku bankowego, koszty promocji projektu, koszt audytu zewnętrznego, koszty delegacji),

 • koszty pośrednie rozliczane metodą ryczałtową jako 25% od kosztów bezpośrednich, z wyłączeniem kosztów podwykonawstwa.

2. PRACE PRZEDWDROŻENIOWE

 • koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy osób zatrudnionych przy realizacji prac przedwdrożeniowych,

 • koszty podwykonawstwa (koszty usług doradczych lub równoważnych świadczonych w celu wykonania prac przedwdrożeniowych),

 • koszty narzędzi i sprzętu,

 • koszty budynków i gruntów (dzierżawa gruntów, wieczyste użytkowanie gruntów, amortyzacja budynków),

 • inne koszty operacyjne (materiały niezbędne do realizacji prac przedwdrożeniowych, drobne narzędzia i sprzęt, koszty związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi, delegacje służbowe, koszty uczestnictwa w konferencjach, koszty usług obcych o charakterze pomocniczym, koszty opłat urzędowych, koszt audytu zewnętrznego),

 • koszty pośrednie rozliczane metodą ryczałtową jako 25% od kosztów bezpośrednich, z wyłączeniem kosztów podwykonawstwa, dodatkowo koszty pośrednie w ramach pomocy de minimis nie mogą stanowić więcej niż 15% całkowitych kosztów kwalifikowalnych prac przedwdrożeniowych.

3. OKRES PRZEJŚCIOWY

 • koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy osób zatrudnionych przy realizacji prac związanych z rozwojem elementów opracowanych w ramach fazy I i II,

 • koszty budynków i gruntów (dzierżawa gruntów, wieczyste użytkowanie gruntów, amortyzacja budynków),

 • inne koszty operacyjne (usługi obce - usługi serwisowe, koszty napraw, usługi transportowe, wynajem/dzierżawa serwera, koszt utrzymania domeny, koszty zabezpieczeń baz danych, koszty przechowywania kopii zapasowych),

 • koszty pośrednie rozliczane metodą ryczałtową jako 25% od kosztów bezpośrednich, z wyłączeniem kosztów podwykonawstwa.

LIMITY

Maksymalna wysokość dofinansowania poszczególnych faz projektu wynosi:

 • ·faza I - 1,5 mln zł,

 • ·faza II - 2,5 mln zł,

 • faza III - 2 mln zł.

Dofinansowanie na daną fazę dotyczy całego okresu realizacji tej fazy, przy czym dofinansowanie na okres przejściowy danej fazy nie może przekraczać 400 tys. zł.


INTENSYWNOŚĆ WSPARCIA

1. PRACE B+R

Maksymalna intensywność wsparcia na realizację badań przemysłowych:

 • ·mikro- i małe przedsiębiorstwa – 80%,

 • średnie przedsiębiorstwa – 75%,

 • duże przedsiębiorstwa – 65%,

 • jednostki naukowe – 100% (tylko w przypadku, gdy projekt jest realizowany w ramach działalności niegospodarczej jednostki).

Maksymalna intensywność wsparcia na realizację eksperymentalnych prac rozwojowych:

 • mikro- i małe przedsiębiorstwa – 60%,

 • średnie przedsiębiorstwa – 50%,

 • duże przedsiębiorstwa – 40%,

 • jednostki naukowe – 100% (tylko w przypadku, gdy projekt jest realizowany w ramach działalności niegospodarczej jednostki).

2. PRACE PRZEDWDROŻENIOWE

 • 90% kosztów kwalifikowalnych w ramach pomocy de minimis.


OKRES REALIZACJI Realizacja projektu musi rozpocząć się dnia 1 grudnia 2023 r.

Okres realizacji projektów wynosi 28 miesięcy, w tym:

 • faza I - 8 miesięcy,

 • faza II - 12 miesięcy,

 • faza III - 8 miesięcy.

Dodatkowo 2 ostatnie miesiące fazy I i fazy II to tzw. okresy przejściowe, w których realizowane są prace związane wyłącznie z rozwojem elementów opracowanych w ramach fazy I i fazy II.


TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW do 6 miesięcy od dnia zamknięcia naboru wniosków


Powiązane posty

Zobacz wszystkie

NCBR ogłosiło VI konkurs w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne i mechatroniczne” – INFOSTRATEG. Celem Programu j

W dniu dzisiejszym został opublikowany harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) na 2023 r., który przewiduje uruchomienie 27 nab

Skonsultuj 
swój projekt