top of page

INFOSTRATEG - VI konkurs na projekty tematyczne

Zaktualizowano: 23 mar

NCBR ogłosiło VI konkurs w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne i mechatroniczne” – INFOSTRATEG. Celem Programu jest rozwój polskiego potencjału sztucznej inteligencji poprzez opracowanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję i blockchain, które mają bezpośrednie zastosowanie w praktyce.

Konkurs obejmuje trzy tematy:

 • T4) Różne scenariusze rozpoznawania zdjęć satelitarnych i lotniczych.

 • T6) Scenariusze selektywnej ochrony roślin.

 • T10) Rozpoznawanie na filmie zachowań ludzkich.

TERMIN NABORU WNIOSKÓW

7 kwietnia – 9 czerwca 2023 r. (do godz.16:00)


BENEFICJENCI

 • jednostki naukowe – samodzielnie realizujące projekt i wdrażające wyniki projektu

 • przedsiębiorstwa – samodzielnie realizujące projekt i wdrażające wyniki projektu

 • konsorcja – składające się z maksimum 3 podmiotów:

 • samych jednostek naukowych,

 • samych przedsiębiorstw,

 • przedsiębiorstw i jednostek naukowych.

Wnioskodawcą indywidualnym lub Liderem konsorcjum musi być podmiot, który będzie realizował wdrożenie wyników projektu.


ISTOTNE WARUNKI KONKURSU

Dofinansowanie będzie udzielane na realizację projektów obejmujących:

 • badania podstawowe,

 • badania przemysłowe,

 • eksperymentalne prace rozwojowe,

 • prace przedwdrożeniowe (działania obejmujące przygotowanie wyników do zastosowania w praktyce).

Projekt musi obejmować realizację eksperymentalnych prac rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych (realizacja badań podstawowych lub badań przemysłowych nie jest obligatoryjna).

Projekt musi być realizowany w podziale na 3 fazy:

 • faza I - możliwe jest finansowanie badań podstawowych lub badań przemysłowych lub prac rozwojowych,

 • faza II - możliwe jest finansowanie badań przemysłowych lub prac rozwojowych,

 • faza III - możliwe jest finansowanie badań przemysłowych lub prac rozwojowych lub prac przedwdrożeniowych.

BUDŻET KONKURSU

70 mln zł - w podziale na tematy wskazane w zakresie tematycznym konkursu:

· T4) – 20 mln zł (maksymalnie 6 mln zł na 1 projekt),

· T6) – 20 mln zł (maksymalnie 6 mln zł na 1 projekt),

· T10) – 30 mln zł (maksymalnie 8 mln zł na 1 projekt).


KOSZTY KWALIFIKOWALNE

1. BADANIA PODSTAWOWE, BADANIA PRZEMYSŁOWE ORAZ EKSPERYMENTALNE PRACE ROZWOJOWE

 • wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy osób zatrudnionych przy realizacji projektu,

 • koszty podwykonawstwa (zlecanie stronie trzeciej części merytorycznych prac projektu),

 • koszty aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń służących celom badawczym

 • koszty wiedzy technicznej i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji, uzyskanych od osób trzecich na warunkach rynkowych tj. Wartości niematerialnych i prawnych (WNiP) w formie patentów, licencji, know-how i nieopatentowanej wiedzy technicznej.

 • koszty budynków i gruntów (dzierżawa gruntów, wieczyste użytkowanie gruntów, amortyzacja budynków),

 • inne koszty operacyjne (materiały, półprodukty, odczynniki, sprzęt laboratoryjny, koszty utrzymania linii technologicznych, elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w prototypie, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej, koszty usług doradczych i usług równorzędnych, usługi obce – usługi serwisowe, koszty napraw, usługi transportowe, koszty uczestnictwa w konferencjach, koszty szkoleń pracowników, wynajem powierzchni laboratoryjnej wykorzystywanej do badań przemysłowych oraz prac rozwojowych, koszty prowadzenia wyodrębnionego rachunku bankowego, koszty promocji projektu, koszt audytu zewnętrznego, koszty delegacji)

 • ·koszty pośrednie rozliczane metodą ryczałtową jako 25% od kosztów bezpośrednich, z wyłączeniem kosztów podwykonawstwa.

2. PRACE PRZEDWDROŻENIOWE

 • koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy osób zatrudnionych przy realizacji prac przedwdrożeniowych,

 • koszty podwykonawstwa (koszty usług doradczych lub równoważnych świadczonych w celu wykonania prac przedwdrożeniowych),

 • koszty narzędzi i sprzętu,

 • koszty budynków i gruntów (dzierżawa gruntów, wieczyste użytkowanie gruntów, amortyzacja budynków),

 • inne koszty operacyjne (materiały niezbędne do realizacji prac przedwdrożeniowych, drobne narzędzia i sprzęt, koszty związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi, delegacje służbowe, koszty uczestnictwa w konferencjach, koszty usług obcych o charakterze pomocniczym, koszty opłat urzędowych, koszt audytu zewnętrznego),

 • koszty pośrednie rozliczane metodą ryczałtową jako 25% od kosztów bezpośrednich, z wyłączeniem kosztów podwykonawstwa, dodatkowo koszty pośrednie w ramach pomocy de minimis nie mogą stanowić więcej niż 15% całkowitych kosztów kwalifikowalnych prac przedwdrożeniowych.

3. OKRES PRZEJŚCIOWY

 • koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy osób zatrudnionych przy realizacji udoskonalania baz danych, w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z realizacją projektu w okresie przejściowym,

 • koszty budynków i gruntów (dzierżawa gruntów, wieczyste użytkowanie gruntów, amortyzacja budynków),

 • inne koszty operacyjne (usługi obce - usługi serwisowe, koszty napraw, usługi transportowe, wynajem/dzierżawa serwera, koszt utrzymania domeny, koszty zabezpieczeń baz danych, koszty przechowywania kopii zapasowych),

 • koszty pośrednie rozliczane metodą ryczałtową jako 25% od kosztów bezpośrednich, z wyłączeniem kosztów podwykonawstwa.

INTENSYWNOŚĆ WSPARCIA

Maksymalna intensywność wsparcia na realizację badań podstawowych:

 • mikro- i małe przedsiębiorstwa – 100%,

 • średnie przedsiębiorstwa – 100%,

 • duże przedsiębiorstwa – 100%,

 • jednostki naukowe – 100%.

Maksymalna intensywność wsparcia na realizację badań przemysłowych:

 • mikro- i małe przedsiębiorstwa – 80%,

 • średnie przedsiębiorstwa – 75%,

 • duże przedsiębiorstwa – 65%,

 • jednostki naukowe – 100% (tylko w przypadku, gdy projekt jest realizowany w ramach działalności niegospodarczej jednostki).

Maksymalna intensywność wsparcia na realizację eksperymentalnych prac rozwojowych:

 • mikro- i małe przedsiębiorstwa – 60%,

 • średnie przedsiębiorstwa – 50%,

 • duże przedsiębiorstwa – 40%,

 • jednostki naukowe – 100% (tylko w przypadku, gdy projekt jest realizowany w ramach działalności niegospodarczej jednostki).

Prace przedwdrożeniowe:

 • 90% kosztów kwalifikowalnych w ramach pomocy de minimis.

OKRES REALIZACJI

Okres realizacji projektów wynosi maksymalnie 36 miesięcy, w tym:

· faza I - 12 miesięcy,

· faza II - 12 miesięcy,

· faza III - 12 miesięcy.


TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW do 6 miesięcy od dnia zamknięcia naboru wniosków

Powiązane posty

Zobacz wszystkie

W dniu dzisiejszym został opublikowany harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) na 2023 r., który przewiduje uruchomienie 27 nab

Poniżej znajduje się lista konkursów ogłoszonych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programów strategicznych i programów krajowych. INFOSTRATEG VI (projekty tematyczne) Alokacja: 80 mln z

Skonsultuj 
swój projekt

Masz pytania? Nie wiesz czy Twoja firma ma szanse na dofinansowanie? Nasi konsultanci są do dyspozycji.

          kontakt@pmgconsulting.eu                         +48 501 014 779

bottom of page