top of page

INFOSTRATEG - VI konkurs na projekty tematyczne

Zaktualizowano: 23 mar 2023

NCBR ogłosiło VI konkurs w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne i mechatroniczne” – INFOSTRATEG. Celem Programu jest rozwój polskiego potencjału sztucznej inteligencji poprzez opracowanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję i blockchain, które mają bezpośrednie zastosowanie w praktyce.

Konkurs obejmuje trzy tematy:

 • T4) Różne scenariusze rozpoznawania zdjęć satelitarnych i lotniczych.

 • T6) Scenariusze selektywnej ochrony roślin.

 • T10) Rozpoznawanie na filmie zachowań ludzkich.

TERMIN NABORU WNIOSKÓW

7 kwietnia – 9 czerwca 2023 r. (do godz.16:00)


BENEFICJENCI

 • jednostki naukowe – samodzielnie realizujące projekt i wdrażające wyniki projektu

 • przedsiębiorstwa – samodzielnie realizujące projekt i wdrażające wyniki projektu

 • konsorcja – składające się z maksimum 3 podmiotów:

  • samych jednostek naukowych,

  • samych przedsiębiorstw,

  • przedsiębiorstw i jednostek naukowych.

Wnioskodawcą indywidualnym lub Liderem konsorcjum musi być podmiot, który będzie realizował wdrożenie wyników projektu.


ISTOTNE WARUNKI KONKURSU

Dofinansowanie będzie udzielane na realizację projektów obejmujących:

 • badania podstawowe,

 • badania przemysłowe,

 • eksperymentalne prace rozwojowe,

 • prace przedwdrożeniowe (działania obejmujące przygotowanie wyników do zastosowania w praktyce).

Projekt musi obejmować realizację eksperymentalnych prac rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych (realizacja badań podstawowych lub badań przemysłowych nie jest obligatoryjna).

Projekt musi być realizowany w podziale na 3 fazy:

 • faza I - możliwe jest finansowanie badań podstawowych lub badań przemysłowych lub prac rozwojowych,

 • faza II - możliwe jest finansowanie badań przemysłowych lub prac rozwojowych,

 • faza III - możliwe jest finansowanie badań przemysłowych lub prac rozwojowych lub prac przedwdrożeniowych.

BUDŻET KONKURSU

70 mln zł - w podziale na tematy wskazane w zakresie tematycznym konkursu:

· T4) – 20 mln zł (maksymalnie 6 mln zł na 1 projekt),

· T6) – 20 mln zł (maksymalnie 6 mln zł na 1 projekt),

· T10) – 30 mln zł (maksymalnie 8 mln zł na 1 projekt).


KOSZTY KWALIFIKOWALNE

1. BADANIA PODSTAWOWE, BADANIA PRZEMYSŁOWE ORAZ EKSPERYMENTALNE PRACE ROZWOJOWE

 • wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy osób zatrudnionych przy realizacji projektu,

 • koszty podwykonawstwa (zlecanie stronie trzeciej części merytorycznych prac projektu),

 • koszty aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń służących celom badawczym

 • koszty wiedzy technicznej i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji, uzyskanych od osób trzecich na warunkach rynkowych tj. Wartości niematerialnych i prawnych (WNiP) w formie patentów, licencji, know-how i nieopatentowanej wiedzy technicznej.

 • koszty budynków i gruntów (dzierżawa gruntów, wieczyste użytkowanie gruntów, amortyzacja budynków),

 • inne koszty operacyjne (materiały, półprodukty, odczynniki, sprzęt laboratoryjny, koszty utrzymania linii technologicznych, elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w prototypie, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej, koszty usług doradczych i usług równorzędnych, usługi obce – usługi serwisowe, koszty napraw, usługi transportowe, koszty uczestnictwa w konferencjach, koszty szkoleń pracowników, wynajem powierzchni laboratoryjnej wykorzystywanej do badań przemysłowych oraz prac rozwojowych, koszty prowadzenia wyodrębnionego rachunku bankowego, koszty promocji projektu, koszt audytu zewnętrznego, koszty delegacji)

 • ·koszty pośrednie rozliczane metodą ryczałtową jako 25% od kosztów bezpośrednich, z wyłączeniem kosztów podwykonawstwa.

2. PRACE PRZEDWDROŻENIOWE

 • koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy osób zatrudnionych przy realizacji prac przedwdrożeniowych,

 • koszty podwykonawstwa (koszty usług doradczych lub równoważnych świadczonych w celu wykonania prac przedwdrożeniowych),

 • koszty narzędzi i sprzętu,

 • koszty budynków i gruntów (dzierżawa gruntów, wieczyste użytkowanie gruntów, amortyzacja budynków),

 • inne koszty operacyjne (materiały niezbędne do realizacji prac przedwdrożeniowych, drobne narzędzia i sprzęt, koszty związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi, delegacje służbowe, koszty uczestnictwa w konferencjach, koszty usług obcych o charakterze pomocniczym, koszty opłat urzędowych, koszt audytu zewnętrznego),

 • koszty pośrednie rozliczane metodą ryczałtową jako 25% od kosztów bezpośrednich, z wyłączeniem kosztów podwykonawstwa, dodatkowo koszty pośrednie w ramach pomocy de minimis nie mogą stanowić więcej niż 15% całkowitych kosztów kwalifikowalnych prac przedwdrożeniowych.

3. OKRES PRZEJŚCIOWY

 • koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy osób zatrudnionych przy realizacji udoskonalania baz danych, w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z realizacją projektu w okresie przejściowym,

 • koszty budynków i gruntów (dzierżawa gruntów, wieczyste użytkowanie gruntów, amortyzacja budynków),

 • inne koszty operacyjne (usługi obce - usługi serwisowe, koszty napraw, usługi transportowe, wynajem/dzierżawa serwera, koszt utrzymania domeny, koszty zabezpieczeń baz danych, koszty przechowywania kopii zapasowych),

 • koszty pośrednie rozliczane metodą ryczałtową jako 25% od kosztów bezpośrednich, z wyłączeniem kosztów podwykonawstwa.

INTENSYWNOŚĆ WSPARCIA

Maksymalna intensywność wsparcia na realizację badań podstawowych:

 • mikro- i małe przedsiębiorstwa – 100%,

 • średnie przedsiębiorstwa – 100%,

 • duże przedsiębiorstwa – 100%,

 • jednostki naukowe – 100%.

Maksymalna intensywność wsparcia na realizację badań przemysłowych:

 • mikro- i małe przedsiębiorstwa – 80%,

 • średnie przedsiębiorstwa – 75%,

 • duże przedsiębiorstwa – 65%,

 • jednostki naukowe – 100% (tylko w przypadku, gdy projekt jest realizowany w ramach działalności niegospodarczej jednostki).

Maksymalna intensywność wsparcia na realizację eksperymentalnych prac rozwojowych:

 • mikro- i małe przedsiębiorstwa – 60%,

 • średnie przedsiębiorstwa – 50%,

 • duże przedsiębiorstwa – 40%,

 • jednostki naukowe – 100% (tylko w przypadku, gdy projekt jest realizowany w ramach działalności niegospodarczej jednostki).

Prace przedwdrożeniowe:

 • 90% kosztów kwalifikowalnych w ramach pomocy de minimis.

OKRES REALIZACJI

Okres realizacji projektów wynosi maksymalnie 36 miesięcy, w tym:

· faza I - 12 miesięcy,

· faza II - 12 miesięcy,

· faza III - 12 miesięcy.


TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW do 6 miesięcy od dnia zamknięcia naboru wniosków

Powiązane posty

Zobacz wszystkie

FENG – harmonogram naborów na 2023 r.

W dniu dzisiejszym został opublikowany harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) na 2023 r., który przewiduje uruchomienie 27 nab

Harmonogram konkursów NCBR na 2023 r.

Poniżej znajduje się lista konkursów ogłoszonych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programów strategicznych i programów krajowych. INFOSTRATEG VI (projekty tematyczne) Alokacja: 80 mln z

Comments


Skonsultuj 
swój projekt

Masz pytania? Nie wiesz czy Twoja firma ma szanse na dofinansowanie? Nasi konsultanci są do dyspozycji.

          kontakt@pmgconsulting.eu                         +48 501 014 779

bottom of page