top of page

Program NEON – II konkurs

W dniu 22 grudnia 2022 r. został ogłoszony II konkurs w Programie NEON, którego tematem jest Przemysł 4.0. Jest to wspólne przedsięwzięcie PKN ORLEN oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju polegające na wsparciu badań naukowych oraz prac rozwojowych dla przemysłu rafineryjno-petrochemicznego. Konkurs będzie koncentrował się na transformacji cyfrowej.


TERMIN NABORU WNIOSKÓW

27 stycznia - 31 marca 2023 r. (do godz. 16:15)


BENEFICJENCI

 • przedsiębiorstwa,

 • jednostki naukowe,

 • konsorcja składające się maksymalnie z 5 podmiotów (konsorcja naukowe, konsorcja przemysłowe, konsorcja naukowo-przemysłowe).

W przypadku konsorcjum naukowo-przemysłowego liderem konsorcjum może być wyłącznie przedsiębiorstwo.

Do konkursu nie mogą przystąpić podmioty powiązane ani partnerskie w stosunku do PKN ORLEN.


ZAKRES TEMATYCZNY

Konkurs dotyczy celu szczegółowego – Rozwój technologii opartych na sztucznej inteligencji i w konsekwencji cyfryzacja procesów.


Konkurs obejmuje zagadnienie badawcze – Innowacyjne systemy monitoringu korozji oraz działania obniżające jej negatywny wpływ na instalacje produkcyjne.


Zagadnienie obejmuje następujące tematy:

 1. Aplikacja do monitorowania i predykcji korozji na instalacjach przemysłowych branży rafineryjno-petrochemicznej zawierająca moduły machine learning.

 2. Innowacyjne urządzenie/system do monitorowania czynników korozjogennych w strumieniach węglowodorowych oraz wodnych w czasie rzeczywistym (online), w tym zawartości związków i pierwiastków wpływających na przyspieszenie korozji oraz detekcja – wraz z lokalizacją w obrębie instalacji – i monitoring szybkości różnych rodzajów korozji (równomiernej, wżerowej, naprężeniowej, wodorowej, podosadowej, siarczkowej oraz spowodowanej przez kwasy naftenowe).

 3. Telemetryczny system centralnego nadzoru nad prawidłowością funkcjonowania ochrony katodowej zbiorników podziemnych wraz z mapą interaktywną zdarzeń awaryjnych.

BUDŻET KONKURSU 8 mln zł


INTENSYWNOŚĆ WSPARCIA

Maksymalna intensywność wsparcia na realizację badań przemysłowych:

 • mikro- i małe przedsiębiorstwa – 80%,

 • średnie przedsiębiorstwa – 75%,

 • duże przedsiębiorstwa – 65%,

 • jednostki naukowe – 100% (tylko w przypadku, gdy projekt jest realizowany w ramach działalności niegospodarczej jednostki).

Maksymalna intensywność wsparcia na realizację eksperymentalnych prac rozwojowych:

 • mikro- i małe przedsiębiorstwa – 60%,

 • średnie przedsiębiorstwa – 50%,

 • duże przedsiębiorstwa – 40%,

 • jednostki naukowe – 100% (tylko w przypadku, gdy projekt jest realizowany w ramach działalności niegospodarczej jednostki).

KOSZTY KWALIFIKOWALNE

 • wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy osób zatrudnionych przy realizacji projektu,

 • koszty podwykonawstwa (zlecanie stronie trzeciej części merytorycznych prac projektu),

 • koszty aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń służących celom badawczym oraz WNiP (koszty wiedzy technicznej, patentów, licencji, know-how i nieopatentowanej wiedzy technicznej) - jeżeli zakupione WNiP oraz aparatura i inne urządzenia służące celom badawczym nie są wykorzystywane w 100% na potrzeby projektu lub ich całkowity okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych nie pokrywa się z okresem realizacji projektu, kosztem kwalifikowalnym są odpisy amortyzacyjne z tytułu spadku wartości,

 • koszty budynków i gruntów (dzierżawa gruntów, wieczyste użytkowanie gruntów, amortyzacja budynków),

 • inne koszty operacyjne (materiały, sprzęt laboratoryjny, koszty utrzymania linii technologicznych, elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w prototypie, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej, usługi obce, koszty szkoleń pracowników, koszty usług doradczych i usług równorzędnych, koszty prowadzenia wyodrębnionego rachunku bankowego, koszty promocji projektu, koszty uczestnictwa w konferencjach, koszty delegacji),

 • koszty ogólne (pośrednie) rozliczane metodą ryczałtową jako 25% od pozostałych kosztów kwalifikowalnych, z wyłączeniem kosztów podwykonawstwa.

OKRES REALIZACJI

maksymalny okres realizacji: 48 miesięcy

TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW do 6 miesięcy od dnia zamknięcia naboru wniosków


Powiązane posty

Zobacz wszystkie

W dniu dzisiejszym został opublikowany harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) na 2023 r., który przewiduje uruchomienie 27 nab

Poniżej znajduje się lista konkursów ogłoszonych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programów strategicznych i programów krajowych. INFOSTRATEG VI (projekty tematyczne) Alokacja: 80 mln z

Skonsultuj 
swój projekt

Masz pytania? Nie wiesz czy Twoja firma ma szanse na dofinansowanie? Nasi konsultanci są do dyspozycji.

          kontakt@pmgconsulting.eu                         +48 501 014 779

bottom of page