top of page

Program NEON – II konkurs

W dniu 22 grudnia 2022 r. został ogłoszony II konkurs w Programie NEON, którego tematem jest Przemysł 4.0. Jest to wspólne przedsięwzięcie PKN ORLEN oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju polegające na wsparciu badań naukowych oraz prac rozwojowych dla przemysłu rafineryjno-petrochemicznego. Konkurs będzie koncentrował się na transformacji cyfrowej.


TERMIN NABORU WNIOSKÓW

27 stycznia - 31 marca 2023 r. (do godz. 16:15)


BENEFICJENCI

 • przedsiębiorstwa,

 • jednostki naukowe,

 • konsorcja składające się maksymalnie z 5 podmiotów (konsorcja naukowe, konsorcja przemysłowe, konsorcja naukowo-przemysłowe).

W przypadku konsorcjum naukowo-przemysłowego liderem konsorcjum może być wyłącznie przedsiębiorstwo.

Do konkursu nie mogą przystąpić podmioty powiązane ani partnerskie w stosunku do PKN ORLEN.


ZAKRES TEMATYCZNY

Konkurs dotyczy celu szczegółowego – Rozwój technologii opartych na sztucznej inteligencji i w konsekwencji cyfryzacja procesów.


Konkurs obejmuje zagadnienie badawcze – Innowacyjne systemy monitoringu korozji oraz działania obniżające jej negatywny wpływ na instalacje produkcyjne.


Zagadnienie obejmuje następujące tematy:

 1. Aplikacja do monitorowania i predykcji korozji na instalacjach przemysłowych branży rafineryjno-petrochemicznej zawierająca moduły machine learning.

 2. Innowacyjne urządzenie/system do monitorowania czynników korozjogennych w strumieniach węglowodorowych oraz wodnych w czasie rzeczywistym (online), w tym zawartości związków i pierwiastków wpływających na przyspieszenie korozji oraz detekcja – wraz z lokalizacją w obrębie instalacji – i monitoring szybkości różnych rodzajów korozji (równomiernej, wżerowej, naprężeniowej, wodorowej, podosadowej, siarczkowej oraz spowodowanej przez kwasy naftenowe).

 3. Telemetryczny system centralnego nadzoru nad prawidłowością funkcjonowania ochrony katodowej zbiorników podziemnych wraz z mapą interaktywną zdarzeń awaryjnych.

BUDŻET KONKURSU 8 mln zł


INTENSYWNOŚĆ WSPARCIA

Maksymalna intensywność wsparcia na realizację badań przemysłowych:

 • mikro- i małe przedsiębiorstwa – 80%,

 • średnie przedsiębiorstwa – 75%,

 • duże przedsiębiorstwa – 65%,

 • jednostki naukowe – 100% (tylko w przypadku, gdy projekt jest realizowany w ramach działalności niegospodarczej jednostki).

Maksymalna intensywność wsparcia na realizację eksperymentalnych prac rozwojowych:

 • mikro- i małe przedsiębiorstwa – 60%,

 • średnie przedsiębiorstwa – 50%,

 • duże przedsiębiorstwa – 40%,

 • jednostki naukowe – 100% (tylko w przypadku, gdy projekt jest realizowany w ramach działalności niegospodarczej jednostki).

KOSZTY KWALIFIKOWALNE

 • wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy osób zatrudnionych przy realizacji projektu,

 • koszty podwykonawstwa (zlecanie stronie trzeciej części merytorycznych prac projektu),

 • koszty aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń służących celom badawczym oraz WNiP (koszty wiedzy technicznej, patentów, licencji, know-how i nieopatentowanej wiedzy technicznej) - jeżeli zakupione WNiP oraz aparatura i inne urządzenia służące celom badawczym nie są wykorzystywane w 100% na potrzeby projektu lub ich całkowity okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych nie pokrywa się z okresem realizacji projektu, kosztem kwalifikowalnym są odpisy amortyzacyjne z tytułu spadku wartości,

 • koszty budynków i gruntów (dzierżawa gruntów, wieczyste użytkowanie gruntów, amortyzacja budynków),

 • inne koszty operacyjne (materiały, sprzęt laboratoryjny, koszty utrzymania linii technologicznych, elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w prototypie, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej, usługi obce, koszty szkoleń pracowników, koszty usług doradczych i usług równorzędnych, koszty prowadzenia wyodrębnionego rachunku bankowego, koszty promocji projektu, koszty uczestnictwa w konferencjach, koszty delegacji),

 • koszty ogólne (pośrednie) rozliczane metodą ryczałtową jako 25% od pozostałych kosztów kwalifikowalnych, z wyłączeniem kosztów podwykonawstwa.

OKRES REALIZACJI

maksymalny okres realizacji: 48 miesięcy

TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW do 6 miesięcy od dnia zamknięcia naboru wniosków


Powiązane posty

Zobacz wszystkie

INFOSTRATEG - VI konkurs na projekty tematyczne

NCBR ogłosiło VI konkurs w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne i mechatroniczne” – INFOSTRATEG. Celem Programu j

FENG – harmonogram naborów na 2023 r.

W dniu dzisiejszym został opublikowany harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) na 2023 r., który przewiduje uruchomienie 27 nab

Comments


Skonsultuj 
swój projekt

Masz pytania? Nie wiesz czy Twoja firma ma szanse na dofinansowanie? Nasi konsultanci są do dyspozycji.

          kontakt@pmgconsulting.eu                         +48 501 014 779

bottom of page