top of page

INFOSTRATEG

Zaktualizowano: 29 lis 2022

Program INFOSTRATEG został przygotowany, by wspierać rozwój polskiego potencjału sztucznej inteligencji (SI) poprzez opracowanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję i blockchain, mających bezpośrednie zastosowanie w praktyce. Spośród celów szczegółowych Programu, wpisujących się w zakres tematyczny II konkursu, należy wymienić m.in.: tworzenie zbiorów danych testowych oraz przygotowywanie na ich bazie standardów wyboru najlepszych rozwiązań, rozwijanie polskiego potencjału badawczego w sztucznej inteligencji, znaczące zwiększenie aktywności rynkowej polskich zespołów informatycznych, a także stworzenie rozwiązań opartych o uczenie maszynowe, podnoszących jakość produktów i usług oraz efektywność procesów.


Konkurs obejmuje dwa tematy – pierwszy i ósmy – z zakresu tematycznego programu:

TEMAT 1. Inteligentny system przetwarzania mowy dla lekarzy;

TEMAT 8. Asystent petenta w instytucjach użyteczności publicznej*


TERMIN NABORU WNIOSKÓW

7 maja 2021 - 6 lipca 2021


BENEFICJENCI

Do konkursu mogą przystąpić:

 • jednostki naukowe – samodzielnie realizujące projekt i wdrażające wyniki projektu,

 • przedsiębiorstwa – samodzielnie realizujące projekt i wdrażające wyniki projektu,

 • konsorcja – składające się z maksimum 3 podmiotów:

  • samych jednostek naukowych,

  • samych przedsiębiorstw,

  • przedsiębiorstw i jednostek naukowych

Liderem konsorcjum jest podmiot realizujący wdrożenie wyników projektu.


KOSZTY KWALIFIKOWALNE


1. PRACE B+R

 • koszty personelu: badaczy, techników i pozostałych pracowników pomocniczych,

 • koszty aparatury i sprzętu oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne lub koszty odpłatnego korzystania z aparatury, wiedzy technicznej, patentów, licencji, know-how, ekspertyzy, analizy, raporty itp.),

 • koszty budynków i gruntów (dzierżawa gruntów, wieczyste użytkowanie gruntów, amortyzacja budynków),

 • podwykonawstwo (zlecanie stronie trzeciej części merytorycznych prac projektu oraz koszty zasobów udostępnionych przez strony trzecie),

 • pozostałe koszty operacyjne (materiały niezbędne do wykonania prac B+R, sprzęt laboratoryjny, koszty utrzymania linii technologicznych, wynajem powierzchni laboratoryjnej, elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w urządzeniu),

 • koszty pośrednie rozliczane metodą ryczałtową jako 25% od kosztów bezpośrednich, z wyłączeniem kosztów podwykonawstwa.

2. PRACE PRZEDWDROŻENIOWE

 • koszty personelu zatrudnionego przy prowadzeniu prac przedwdrożeniowych,

 • koszty narzędzi i sprzętu (odpisy amortyzacyjne lub koszty odpłatnego korzystania),

 • koszty budynków i gruntów (dzierżawa gruntów, wieczyste użytkowanie gruntów, amortyzacja budynków),

 • podwykonawstwo (koszty usług doradczych lub równoważnych świadczonych w celu wykonania prac przedwdrożeniowych),

 • pozostałe koszty operacyjne (materiały niezbędne do wykonania prac B+R, drobne narzędzia i sprzęt, koszty utrzymania linii technologicznych, koszty opłat urzędowych ponoszonych w związku z realizacją prac przedwdrożeniowych projektu, np. koszty uzyskania certyfikatu),

 • koszty pośrednie rozliczane metodą ryczałtową jako 25% od kosztów bezpośrednich, z wyłączeniem kosztów podwykonawstwa.

LIMITY

Maksymalna wysokość dofinansowania projektu dla obu tematów wynosi 10 mln PLN.

Minimalna wysokość dofinansowania projektu dla obu tematów wynosi 3,5 mln PLN.

Minimalne wartości dofinansowania dla poszczególnych faz projektu:

 • Faza I: 0,5 mln PLN

 • Faza II: 1 mln PLN

 • Faza III: 2 mln PLN

ALOKACJA ŚRODKÓW W KONKURSIE

60 mln PLN, w tym:

 • budżet dla TEMATU 1 – 30 mln PLN

 • budżet dla TEMATU 8 – 30 mln PLN

INTENSYWNOŚĆ WSPARCIA


1. PRACE B+R

Maksymalna intensywność wsparcia na realizację badań przemysłowych:

 • mikro- i małe przedsiębiorstwa – 80%,

 • średnie przedsiębiorstwa – 75%,

 • duże przedsiębiorstwa – 65%,

 • jednostki naukowe – 100% (tylko w przypadku, gdy projekt jest realizowany w ramach działalności niegospodarczej jednostki).

Maksymalna intensywność wsparcia na realizację prac rozwojowych:

 • mikro- i małe przedsiębiorstwa – 60%,

 • średnie przedsiębiorstwa – 50%,

 • duże przedsiębiorstwa – 40%,

 • jednostki naukowe – 100% (tylko w przypadku, gdy projekt jest realizowany w ramach działalności niegospodarczej jednostki).

2. PRACE PRZEDWDROŻENIOWE (de minimis)

 • Maksymalna intensywność wsparcia - 90% kosztów kwalifikowalnych

TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW

180 dni od zakończenia naboru

Powiązane posty

Zobacz wszystkie

INFOSTRATEG - VI konkurs na projekty tematyczne

NCBR ogłosiło VI konkurs w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne i mechatroniczne” – INFOSTRATEG. Celem Programu j

FENG – harmonogram naborów na 2023 r.

W dniu dzisiejszym został opublikowany harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) na 2023 r., który przewiduje uruchomienie 27 nab

Comentarii


Skonsultuj 
swój projekt

Masz pytania? Nie wiesz czy Twoja firma ma szanse na dofinansowanie? Nasi konsultanci są do dyspozycji.

          kontakt@pmgconsulting.eu                         +48 501 014 779

bottom of page