top of page

GOSPOSTRATEG

Zaktualizowano: 29 lis 2022

Strategiczny Program Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” – GOSPOSTRATEG. Celem głównym Programu GOSPOSTRATEG jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych. Szósty konkurs w ramach Programu obejmuje cały zakres.

TERMIN NABORU WNIOSKÓW

7 maja 2021 - 7 lipca 2021


BENEFICJENCI

Do konkursu mogą przystąpić konsorcja składające się wyłącznie z przedsiębiorstw, jednostek naukowych oraz podmiotów wdrażających, przy czym:

 • w skład konsorcjum wchodzą co najmniej dwie jednostki naukowe albo co najmniej jedna jednostka naukowa i co najmniej jedno przedsiębiorstwo,

 • w skład konsorcjum wchodzi co najmniej jeden podmiot wdrażający inny niż podmiot prowadzący politykę rozwoju, o którym mowa w art. 3 pkt 2a i 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, zobowiązany do zastosowania w praktyce rozwiązania będącego wynikiem projektu.

Konsorcjum może się składać z minimum 3 i maksimum 5 podmiotów.


KOSZTY KWALIFIKOWALNE


1. PRACE B+R

 • koszty personelu: badaczy, techników i pozostałych pracowników pomocniczych,

 • koszty aparatury i sprzętu oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne lub koszty odpłatnego korzystania z aparatury,

 • wiedzy technicznej, patentów, licencji, know-how, ekspertyzy, analizy, raporty itp.),

 • koszty budynków i gruntów (dzierżawa gruntów, wieczyste użytkowanie gruntów, amortyzacja budynków),

 • podwykonawstwo (zlecanie stronie trzeciej części merytorycznych prac projektu oraz koszty zasobów udostępnionych przez strony trzecie),

 • pozostałe koszty operacyjne (materiały niezbędne do wykonania prac B+R, sprzęt laboratoryjny, koszty utrzymania linii technologicznych, wynajem powierzchni laboratoryjnej, elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w urządzeniu),

 • koszty pośrednie rozliczane metodą ryczałtową jako 25% od kosztów bezpośrednich, z wyłączeniem kosztów podwykonawstwa.

2. PRACE PRZEDWDROŻENIOWE

 • koszty personelu zatrudnionego przy prowadzeniu prac przedwdrożeniowych,

 • koszty narzędzi i sprzętu (odpisy amortyzacyjne lub koszty odpłatnego korzystania),

 • koszty budynków i gruntów (dzierżawa gruntów, wieczyste użytkowanie gruntów, amortyzacja budynków),

 • podwykonawstwo (koszty usług doradczych lub równoważnych świadczonych w celu wykonania prac przedwdrożeniowych),

 • pozostałe koszty operacyjne (materiały niezbędne do wykonania prac B+R, drobne narzędzia i sprzęt, koszty utrzymania linii technologicznych, koszty opłat urzędowych ponoszonych w związku z realizacją prac przedwdrożeniowych projektu, np. koszty uzyskania certyfikatu),

 • koszty pośrednie rozliczane metodą ryczałtową jako 25% od kosztów bezpośrednich, z wyłączeniem kosztów podwykonawstwa.

LIMITY

 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 mln PLN, a wartość maksymalna to 6 mln PLN.

 • Wysokość kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych na realizację badań podstawowych nie może przekroczyć 15% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.

 • Wartość kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych na realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych nie może przekroczyć 35% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.

ALOKACJA ŚRODKÓW W KONKURSIE

80 mln PLN


INTENSYWNOŚĆ WSPARCIA

PRACE B+R

Maksymalna intensywność wsparcia na realizację badań przemysłowych:

 • mikro- i małe przedsiębiorstwa – 80%,

 • średnie przedsiębiorstwa – 75%,

 • duże przedsiębiorstwa – 65%,

 • jednostki naukowe – 100% (tylko w przypadku, gdy projekt jest realizowany w ramach działalności niegospodarczej jednostki).

Maksymalna intensywność wsparcia na realizację prac rozwojowych:

 • mikro- i małe przedsiębiorstwa – 60%,

 • średnie przedsiębiorstwa – 50%,

 • duże przedsiębiorstwa – 40%,

 • jednostki naukowe – 100% (tylko w przypadku, gdy projekt jest realizowany w ramach działalności niegospodarczej jednostki).

PRACE PRZEDWDROŻENIOWE (de minimis)

Maksymalna intensywność wsparcia - 90% kosztów kwalifikowalnych


TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW

180 dni od zakończenia naboru

Powiązane posty

Zobacz wszystkie

W dniu dzisiejszym został opublikowany harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) na 2023 r., który przewiduje uruchomienie 27 nab

Poniżej znajduje się lista konkursów ogłoszonych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programów strategicznych i programów krajowych. INFOSTRATEG VI (projekty tematyczne) Alokacja: 80 mln z

Skonsultuj 
swój projekt

Masz pytania? Nie wiesz czy Twoja firma ma szanse na dofinansowanie? Nasi konsultanci są do dyspozycji.

          kontakt@pmgconsulting.eu                         +48 501 014 779

bottom of page