top of page

1.1.1 POIR „Szybka ścieżka – Innowacje cyfrowe”

Zaktualizowano: 23 mar

NCBiR ogłosiło konkurs „Szybka Ścieżka – Innowacje cyfrowe”, który jest skierowany do podmiotów planujących realizację projektów badawczo-rozwojowych z zakresu cyberbezpieczeństwa, cyfryzacji przemysłu i cyfrowych technologii kreacyjnych.

Celem projektów jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej.


TERMIN NABORU WNIOSKÓW

19 października - 4 listopada 2022 r. (do godz. 16:00)


BENEFICJENCI

 • Przedsiębiorstwa (MŚP i duże)

 • Konsorcja przedsiębiorstw (składające się z maks. 3 podmiotów),

 • Konsorcja naukowo-przemysłowe (składające się z maks. 3 podmiotów, w tym min. 1 przedsiębiorstwa i min. 1 jednostki naukowej). Liderem jest zawsze przedsiębiorstwo.


BUDŻET KONKURSU

645 mln zł, w tym:

 • 430 mln zł - na projekty realizowane przez MŚP samodzielnie lub w konsorcjach z innymi MŚP lub z jednostkami naukowymi,

 • 215 mln zł - na projekty realizowane przez duże przedsiębiorstwa samodzielnie lub w konsorcjach z innymi dużymi przedsiębiorstwami, lub w konsorcjach z udziałem MŚP lub jednostek naukowych.


INTENSYWNOŚĆ WSPARCIA

1. PRACE B+R

Maksymalna intensywność wsparcia na realizację badań przemysłowych:

 • mikro- i małe przedsiębiorstwa – 80%,

 • średnie przedsiębiorstwa – 75%,

 • duże przedsiębiorstwa – 65%,

 • jednostki naukowe – 100%.

Maksymalna intensywność wsparcia na realizację prac rozwojowych:

 • mikro- i małe przedsiębiorstwa – 60%,

 • średnie przedsiębiorstwa – 50%,

 • duże przedsiębiorstwa – 40%,

 • jednostki naukowe – 100%.

2. PRACE PRZEDWDROŻENIOWE

 • 90% kosztów kwalifikowalnych w ramach pomocy de minimis albo

 • 50% kosztów kwalifikowalnych w ramach pomocy na usługi doradcze dla MŚP.


ISTOTNE WARUNKI KONKURSU

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 5 mln zł.

Okres realizacji projektu: od dnia złożenia wniosku do 31.12.2023


ZAKRES TEMATYCZNY

Projekt powinien obejmować prace B+R mające na celu opracowanie, przetestowanie, a także docelowo wdrożenie konkretnych produktów i technologii we wskazanych zagadnieniach badawczych:

 • cyberbezpieczeństwo,

 • cyfryzacja przemysłu,

 • cyfrowe technologie kreacyjne.

Projekt musi wpisywać się w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację (KIS).


KOSZTY KWALIFIKOWANE

 • Wynagrodzenia kadry B+R (wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, składkami na ubezpieczenia),

 • Podwykonawstwo (zlecanie stronie trzeciej części merytorycznych prac projektu oraz koszty zasobów udostępnionych przez strony trzecie),

 • Koszty aparatury naukowo-badawczej, innych urządzeń, narzędzi niezbędnych do prowadzenia prac B+R oraz WNiP (odpisy amortyzacyjne lub koszty odpłatnego korzystania z aparatury, wiedzy technicznej, patentów, licencji, know-how, ekspertyzy, analizy, raporty itp.),

 • Koszty budynków i gruntów (dzierżawa gruntów, wieczyste użytkowanie gruntów, amortyzacja budynków),

 • Pozostałe koszty operacyjne (materiały niezbędne do wykonania prac B+R, sprzęt laboratoryjny, koszty utrzymania linii technologicznych, wynajem powierzchni laboratoryjnej, koszty usług obcych o charakterze pomocniczym, elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w urządzeniu, koszty promocji projektu, koszty audytu zewnętrznego),

 • Koszty pośrednie rozliczane metodą ryczałtową jako 25 % procent od kosztów bezpośrednich, z wyłączeniem kosztów podwykonawstwa.

Powiązane posty

Zobacz wszystkie

NCBR ogłosiło VI konkurs w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne i mechatroniczne” – INFOSTRATEG. Celem Programu j

W dniu dzisiejszym został opublikowany harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) na 2023 r., który przewiduje uruchomienie 27 nab

Skonsultuj 
swój projekt

Masz pytania? Nie wiesz czy Twoja firma ma szanse na dofinansowanie? Nasi konsultanci są do dyspozycji.

          kontakt@pmgconsulting.eu                         +48 501 014 779