top of page

Poddziałanie 4.1.4 PO IR „Projekty Aplikacyjne”

Zaktualizowano: 29 lis 2022

Konkurs „Projekty aplikacyjne” skierowany jest do konsorcjów, w których skład wchodzi minimum jedna jednostka naukowa oraz minimum jedno przedsiębiorstwo. Liderem konsorcjum może być zarówno jednostka naukowa, jak i przedsiębiorstwo. Wsparcie dotyczy projektów obejmujących badania przemysłowe oraz prace rozwojowe, lub wyłącznie prace rozwojowe. Aby projekt kwalifikował się do wsparcia musi dotyczyć opracowania innowacji produktowej lub procesowej (nowy lub ulepszony produkt, usługa, technologia – proces produkcyjny).


TERMIN NABORU WNIOSKÓW

3 lutego 2020 r. – 27 kwietnia 2020 r.


BENEFICJENCI

Konsorcja, w skład których wchodzi co najmniej jedno przedsiębiorstwo oraz co najmniej jedna jednostka naukowa.


TYP PROJEKTÓW

 • Dofinansowanie badań przemysłowych, prac rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych.

 • Projekty realizowane wyłącznie w regionach słabiej rozwiniętych (poza woj. mazowieckim).

 • Projekt musi obejmować eksperymentalne prace rozwojowe.

 • Liderem konsorcjum możebyć jednostka naukowa lub przedsiębiorstwo.

KOSZTY KWALIFIKOWALNE

 • Wynagrodzenia kadry B+R (wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, składkami na ubezpieczenia).

 • Podwykonawstwo (zlecanie stronie trzeciej części merytorycznych prac projektu oraz koszty zasobów udostępnionych przez strony trzecie).

 • Koszty aparatury naukowo-badawczej, innych urządzeń, narzędzi niezbędnych do prowadzenia prac B+R oraz WNiP (odpisy amortyzacyjne lub koszty odpłatnego korzystania z aparatury, wiedzy technicznej, patentów, licencji, know-how, ekspertyzy, analizy, raporty itp.).

 • Koszty budynków i gruntów (dzierżawa gruntów, wieczyste użytkowanie gruntów, amortyzacja budynków).

 • Pozostałe koszty operacyjne (materiały niezbędne do wykonania prac B+R, sprzęt laboratoryjny, koszty utrzymania linii technologicznych, wynajem powierzchni laboratoryjnej, koszty usług obcych o charakterze pomocniczym, elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w urządzeniu, koszty promocji projektu, koszty audytu zewnętrznego).

 • Koszty pośrednie rozliczane metodą ryczałtową jako 25 % procent od kosztów bezpośrednich, z wyłączeniem kosztów podwykonawstwa.

LIMITY

 • Prace przedwdrożeniowe – maksymalnie 20% kosztów kwalifikowalnych projektu.

 • W skład konsorcjum może wejść maksymalnie 5 podmiotów.

 • Udział kosztów kwalifikowalnych przedsiębiorstw(a) w całkowitych kosztach kwalifikowalnych projektu musi wynosić minimum 30%.

 • Limit podwykonawstwa dla badań przemysłowych i prac rozwojowych:

  • dla przedsiębiorcy: 50% kosztów kwalifikowalnych;

  • dla jednostki naukowej: 10% kosztów kwalifikowalnych.

ALOKACJA ŚRODKÓW W KONKURSIE

150 000 000 PLN


INTENSYWNOŚĆ WSPARCIA

Maksymalna intensywność wsparcia na realizację prac rozwojowych:

 • mikro- i małe przedsiębiorstwa – 60%;

 • średnie przedsiębiorstwa – 50%;

 • duże przedsiębiorstwa – 40%

 • dla jednostki naukowej – 100%

Maksymalna intensywność wsparcia na realizację badań przemysłowych:

 • mikro- i małe przedsiębiorstwa – 80%;

 • średnie przedsiębiorstwa – 75%;

 • duże przedsiębiorstwa – 65%

 • dla jednostki naukowej – 100%

Maksymalna intensywność wsparcia na realizację prac przedwdrożeniowych:

 • MŚP i duże w ramach pomocy de minimis – 90%

 • usługi doradcze dla MŚP – 50%

MIN WARTOŚĆ PROJEKTU

1 000 000 PLN


MAX WARTOŚĆ PROJEKTU

50 000 000 EUR


TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW

90 dni od zakończenia naboru

Powiązane posty

Zobacz wszystkie

INFOSTRATEG - VI konkurs na projekty tematyczne

NCBR ogłosiło VI konkurs w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne i mechatroniczne” – INFOSTRATEG. Celem Programu j

Comments


Skonsultuj 
swój projekt

Masz pytania? Nie wiesz czy Twoja firma ma szanse na dofinansowanie? Nasi konsultanci są do dyspozycji.

          kontakt@pmgconsulting.eu                         +48 501 014 779

bottom of page