top of page

Poddziałanie 1.1.1 PO IR Szybka ścieżka Koronawirusy

Zaktualizowano: 29 lis 2022


Celem konkursu jest dofinansowanie projektów B+R z zakresu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusów, w tym SARS- CoV-2, jak również poprawy bezpieczeństwa biologicznego i ochrony społeczeństwa oraz wsparcia jego funkcjonowania w stanach zagrożenia epidemiologicznego. Przedmiotem dofinansowania są prace B+R polegające na opracowaniu innowacyjnych rozwiązań w obszarze diagnostyki, terapii i prewencji lub wsparcia funkcjonowania w stanach zagrożenia epidemiologicznego. Szczegółowe obszary tematyczne konkursu tj. konkretne produkty i technologie, które muszą być rezultatem projektu znajdziesz tutaj.


TERMIN NABORU WNIOSKÓW

I runda: 6 maja – 5 czerwca 2020 r.

II runda: 6 czerwca – 24 lipca 2020 r.

III runda: 25 lipca – 31 grudnia 2020 r.


BENEFICJENCI

 • Przedsiębiorstwa MŚP oraz inne niż MŚP,

 • Konsorcja składające się z przedsiębiorców,

 • Konsorcja naukowo-przemysłowe (składające się z max 3 podmiotów, w tym min 1 przedsiębiorstwa i min 1 jednostki naukowej). Liderem jest zawsze przedsiębiorstwo.

KOSZTY KWALIFIKOWALNE

 • Wynagrodzenia kadry B+R (wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, składkami na ubezpieczenia),

 • Podwykonawstwo (zlecanie stronie trzeciej części merytorycznych prac projektu oraz koszty zasobów udostępnionych przez strony trzecie),

 • Koszty aparatury naukowo-badawczej, innych urządzeń, narzędzi niezbędnych do prowadzenia prac B+R oraz WNiP (odpisy amortyzacyjne lub koszty odpłatnego korzystania z aparatury, wiedzy technicznej, patentów, licencji, know-how, ekspertyzy, analizy, raporty itp.),

 • Koszty budynków i gruntów (dzierżawa gruntów, wieczyste użytkowanie gruntów, amortyzacja budynków),

 • Pozostałe koszty operacyjne (materiały niezbędne do wykonania prac B+R, sprzęt laboratoryjny, koszty utrzymania linii technologicznych, wynajem powierzchni laboratoryjnej, koszty usług obcych o charakterze pomocniczym, elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w urządzeniu, koszty promocji projektu, koszty audytu zewnętrznego),

 • Koszty pośrednie rozliczane metodą ryczałtową jako 25 % procent od kosztów bezpośrednich, z wyłączeniem kosztów podwykonawstwa.

LIMITY

 • Projekt musi obejmować eksperymentalne prace rozwojowe.

 • Prace przedwdrożeniowe – maksymalnie 20% kosztów kwalifikowalnych projektu.

 • Limit podwykonawstwa dla badań przemysłowych i prac rozwojowych:

 • dla przedsiębiorcy: 50% – 60% kosztów kwalifikowalnych;

 • dla jednostki naukowej: 10% kosztów kwalifikowalnych.

ALOKACJA ŚRODKÓW W KONKURSIE

 • 75 mln PLN dla województwa mazowieckiego,

 • 125 mln PLN dla pozostałych województw.

INTENSYWNOŚĆ WSPARCIA

Maksymalna intensywność wsparcia na realizację prac rozwojowych:

 • mikro- i małe przedsiębiorstwa – 60%;

 • średnie przedsiębiorstwa – 50%;

 • duże przedsiębiorstwa – 40%;

 • dla jednostki naukowej – 100%

Maksymalna intensywność wsparcia na realizację badań przemysłowych:

 • mikro- i małe przedsiębiorstwa – 80%;

 • średnie przedsiębiorstwa – 75%;

 • duże przedsiębiorstwa – 65%

 • dla jednostki naukowej – 100%

Maksymalna intensywność wsparcia na realizację prac przedwdrożeniowych:

 • MŚP i duże w ramach pomocy de minimis – 90%

 • usługi doradcze dla MŚP – 50%

MIN WARTOŚĆ PROJEKTU

1 000 000 PLN - dla MŚP realizujących projekt samodzielnie

2 000 000 PLN - pozostali wnioskodawcy


MAX WARTOŚĆ PROJEKTU

50 000 000 EURO


TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW

90 dni od zakończenia naboru

Powiązane posty

Zobacz wszystkie

W dniu dzisiejszym został opublikowany harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) na 2023 r., który przewiduje uruchomienie 27 nab

Poniżej znajduje się lista konkursów ogłoszonych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programów strategicznych i programów krajowych. INFOSTRATEG VI (projekty tematyczne) Alokacja: 80 mln z

Skonsultuj 
swój projekt

Masz pytania? Nie wiesz czy Twoja firma ma szanse na dofinansowanie? Nasi konsultanci są do dyspozycji.

          kontakt@pmgconsulting.eu                         +48 501 014 779

bottom of page