top of page

„Szybka ścieżka dla Mazowsza” Poddziałanie 1.1.1 PO IR dla MŚP i dużych

Zaktualizowano: 29 lis 2022

Szybka ścieżka dla Mazowsza jest programem finansowania projektów B+R skierowanym do przedsiębiorców oraz konsorcjów z udziałem i przedsiębiorstw i jednostek naukowych realizowanych na terenie województwa mazowieckiego. Za jego sprawą o dofinansowanie mogą starać się projekty, których efektem będzie stworzenie i wprowadzenie na rynek nowego lub znacząco ulepszonego produktu, usługi czy procesu. Uzupełnieniem prac badawczo-rozwojowych mogą być prace przedwdrożeniowe polegające na przygotowaniu nowych produktów lub technologii do wdrożenia na rynek.

TERMIN NABORU WNIOSKÓW

9 kwietnia – 14 maja 2020 r.


BENEFICJENCI

 • Przedsiębiorstwa MŚP oraz duże, realizujące projekt na terenie Mazowsza,

 • Konsorcja składające się z przedsiębiorców, przy czym co najmniej 1 konsorcjant musi realizować projekt na Mazowszu,

 • Konsorcja naukowo-przemysłowe – max 3 podmioty (liderem konsorcjum może być wyłącznie przedsiębiorstwo), przy czym co najmniej 1 konsorcjant musi realizować projekt na Mazowszu.

KOSZTY KWALIFIKOWALNE

 • Wynagrodzenia kadry B+R (wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, składkami na ubezpieczenia),

 • Podwykonawstwo (zlecanie stronie trzeciej części merytorycznych prac projektu oraz koszty zasobów udostępnionych przez strony trzecie),

 • Koszty aparatury naukowo-badawczej, innych urządzeń, narzędzi niezbędnych do prowadzenia prac B+R oraz WNiP (zakup, odpisy amortyzacyjne lub koszty odpłatnego korzystania z aparatury, wiedzy technicznej, patentów, licencji, know-how, ekspertyzy, analizy, raporty itp.),

 • Koszty budynków i gruntów (dzierżawa gruntów, wieczyste użytkowanie gruntów, amortyzacja budynków),

 • Pozostałe koszty operacyjne (materiały niezbędne do wykonania prac B+R, sprzęt laboratoryjny, koszty utrzymania linii technologicznych, wynajem powierzchni laboratoryjnej, koszty usług obcych o charakterze pomocniczym, elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w prototypie/linii demonstracyjnej, koszty promocji projektu, koszty audytu zewnętrznego),

 • Koszty pośrednie rozliczane metodą ryczałtową jako 25 % procent od kosztów bezpośrednich, z wyłączeniem kosztów podwykonawstwa.

LIMITY

 • Projekt musi obejmować eksperymentalne prace rozwojowe.

 • Prace przedwdrożeniowe – maksymalnie 20% kosztów kwalifikowalnych projektu.

 • Limit podwykonawstwa dla badań przemysłowych i prac rozwojowych:

  • dla przedsiębiorcy: 50% – 60% kosztów kwalifikowalnych;

  • dla jednostki naukowej: 10% kosztów kwalifikowalnych.

ALOKACJA ŚRODKÓW W KONKURSIE

 • 220 mln zł – dla województwa mazowieckiego,

 • 280 mln zł – dla pozostałych województw

INTENSYWNOŚĆ WSPARCIA

Maksymalna intensywność wsparcia na realizację prac rozwojowych:

 • mikro- i małe przedsiębiorstwa – 60%;

 • średnie przedsiębiorstwa – 50%;

 • duże przedsiębiorstwa – 40%;

 • dla jednostki naukowej – 100%

Maksymalna intensywność wsparcia na realizację badań przemysłowych:

 • mikro- i małe przedsiębiorstwa – 80%;

 • średnie przedsiębiorstwa – 75%;

 • duże przedsiębiorstwa – 65%

 • dla jednostki naukowej – 100%

Maksymalna intensywność wsparcia na realizację prac przedwdrożeniowych:

 • MŚP i duże w ramach pomocy de minimis – 90%

 • usługi doradcze dla MŚP – 50%

MIN WARTOŚĆ PROJEKTU

 • 1 000 000 PLN w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez MŚP

 • 2 000 000 PLN w przypadku projektu realizowanego w konsorcjum lub samodzielnie przez duże przedsiębiorstwo

MAX WARTOŚĆ PROJEKTU

50 000 000 EUR

Powiązane posty

Zobacz wszystkie

INFOSTRATEG - VI konkurs na projekty tematyczne

NCBR ogłosiło VI konkurs w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne i mechatroniczne” – INFOSTRATEG. Celem Programu j

Comentarios


Skonsultuj 
swój projekt

Masz pytania? Nie wiesz czy Twoja firma ma szanse na dofinansowanie? Nasi konsultanci są do dyspozycji.

          kontakt@pmgconsulting.eu                         +48 501 014 779

bottom of page