top of page

Rusza pierwszy konkurs dla przedsiębiorstw z Krajowego Planu Odbudowy

Zaktualizowano: 29 lis 2022

Konkurs w ramach Działania A1.4.1. Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności przeznaczony jest dla MŚP prowadzących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej lub działalność w zakresie wytwarzania produktów będących wynikiem tego przetwarzania.

TERMIN NABORU WNIOSKÓW

17 października - 18 listopada 2022 r.

ARiMR zastrzega możliwość wcześniejszego zamknięcia naboru, w przypadku wcześniejszego wyczerpania środków.


BENEFICJENCI

 1. Osoby fizyczne,

 2. Osoby prawne, lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,

które:

 • posiadają status MŚP,

 • wykonują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej lub działalność w zakresie wytwarzania produktów będących wynikiem tego przetwarzania,

 • mają nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2022 r. poz. 203, z późn. zm.)

 • są pełnoletnie – w przypadku osób fizycznych.

KOSZTY KWALIFIKOWANE

 • zakup robót budowlanych dot. budowy, rozbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją:

  • budynków i budowli przeznaczonych do przetwarzania, przechowywania, magazynowania, przygotowania do sprzedaży, wprowadzania do obrotu lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury,

  • infrastruktury i urządzeń do składowania i zagospodarowania odpadów, oczyszczalni ścieków, biogazowni, systemów fotowoltaicznych, słonecznych systemów grzewczych, instalacji odzysku ciepła, kotłów i pieców na biomasę, a także zastosowania czynników chłodniczych o zmniejszonym lub neutralnym oddziaływaniu na środowisko.

 • zakup nowych maszyn i urządzeń do przetwarzania, przechowywania, magazynowania, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury;

 • zakup nowych środków transportu spełniających wymagania techniczne oraz normy niskiej emisji spalin;

 • zakup i instalację nowych stacji ładowania pojazdów elektrycznych na terenie przedsiębiorstwa;

 • zakup lub aktualizację oprogramowania komputerowego, zakupu lub rozbudowy systemów teleinformatycznych oraz zakup patentów, licencji, praw autorskich i znaków towarowych;

 • koszty ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją przedsięwzięcia, takie jak koszty nadzoru, sporządzenia dokumentacji technicznej, studium wykonalności, biznesplanu i uzyskania niezbędnych pozwoleń oraz koszty związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU

Maksymalny czas trwania przedsięwzięcia: 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie i nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2025 r.


INTENSYWNOŚĆ WSPARCIA

1. Dla Wnioskodawców przetwarzających produkty rolne i wytwarzających produkty rolne:

 • 50% kosztów kwalifikowalnych.

2. Dla Wnioskodawców przetwarzających produkty rolne ale wytwarzających produkty nierolne:

 • Zgodnie z Mapą Pomocy Regionalnej, nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowalnych.

LIMITY

Maksymalna wielkość wsparcia:

 • 3 mln zł - mikroprzedsiębiorstwa

 • 10 mln zł - małe przedsiębiorstwa

 • 15 mln zł – średnie przedsiębiorstwa.

Minimalna wielkość wsparcia: 100 tys. zł.


BUDŻET KONKURSU

Około 800 mln zł.

Powiązane posty

Zobacz wszystkie

FENG – harmonogram naborów na 2023 r.

W dniu dzisiejszym został opublikowany harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) na 2023 r., który przewiduje uruchomienie 27 nab

Kommentare


Skonsultuj 
swój projekt

Masz pytania? Nie wiesz czy Twoja firma ma szanse na dofinansowanie? Nasi konsultanci są do dyspozycji.

          kontakt@pmgconsulting.eu                         +48 501 014 779

bottom of page