top of page

Rusza pierwszy konkurs dla przedsiębiorstw z Krajowego Planu Odbudowy

Zaktualizowano: 29 lis 2022

Konkurs w ramach Działania A1.4.1. Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności przeznaczony jest dla MŚP prowadzących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej lub działalność w zakresie wytwarzania produktów będących wynikiem tego przetwarzania.

TERMIN NABORU WNIOSKÓW

17 października - 18 listopada 2022 r.

ARiMR zastrzega możliwość wcześniejszego zamknięcia naboru, w przypadku wcześniejszego wyczerpania środków.


BENEFICJENCI

 1. Osoby fizyczne,

 2. Osoby prawne, lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,

które:

 • posiadają status MŚP,

 • wykonują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej lub działalność w zakresie wytwarzania produktów będących wynikiem tego przetwarzania,

 • mają nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2022 r. poz. 203, z późn. zm.)

 • są pełnoletnie – w przypadku osób fizycznych.

KOSZTY KWALIFIKOWANE

 • zakup robót budowlanych dot. budowy, rozbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją:

 • budynków i budowli przeznaczonych do przetwarzania, przechowywania, magazynowania, przygotowania do sprzedaży, wprowadzania do obrotu lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury,

 • infrastruktury i urządzeń do składowania i zagospodarowania odpadów, oczyszczalni ścieków, biogazowni, systemów fotowoltaicznych, słonecznych systemów grzewczych, instalacji odzysku ciepła, kotłów i pieców na biomasę, a także zastosowania czynników chłodniczych o zmniejszonym lub neutralnym oddziaływaniu na środowisko.

 • zakup nowych maszyn i urządzeń do przetwarzania, przechowywania, magazynowania, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury;

 • zakup nowych środków transportu spełniających wymagania techniczne oraz normy niskiej emisji spalin;

 • zakup i instalację nowych stacji ładowania pojazdów elektrycznych na terenie przedsiębiorstwa;

 • zakup lub aktualizację oprogramowania komputerowego, zakupu lub rozbudowy systemów teleinformatycznych oraz zakup patentów, licencji, praw autorskich i znaków towarowych;

 • koszty ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją przedsięwzięcia, takie jak koszty nadzoru, sporządzenia dokumentacji technicznej, studium wykonalności, biznesplanu i uzyskania niezbędnych pozwoleń oraz koszty związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU

Maksymalny czas trwania przedsięwzięcia: 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie i nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2025 r.


INTENSYWNOŚĆ WSPARCIA

1. Dla Wnioskodawców przetwarzających produkty rolne i wytwarzających produkty rolne:

 • 50% kosztów kwalifikowalnych.

2. Dla Wnioskodawców przetwarzających produkty rolne ale wytwarzających produkty nierolne:

 • Zgodnie z Mapą Pomocy Regionalnej, nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowalnych.

LIMITY

Maksymalna wielkość wsparcia:

 • 3 mln zł - mikroprzedsiębiorstwa

 • 10 mln zł - małe przedsiębiorstwa

 • 15 mln zł – średnie przedsiębiorstwa.

Minimalna wielkość wsparcia: 100 tys. zł.


BUDŻET KONKURSU

Około 800 mln zł.

Powiązane posty

Zobacz wszystkie

W dniu dzisiejszym został opublikowany harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) na 2023 r., który przewiduje uruchomienie 27 nab

Poniżej znajduje się lista konkursów ogłoszonych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programów strategicznych i programów krajowych. INFOSTRATEG VI (projekty tematyczne) Alokacja: 80 mln z

Skonsultuj 
swój projekt

Masz pytania? Nie wiesz czy Twoja firma ma szanse na dofinansowanie? Nasi konsultanci są do dyspozycji.

          kontakt@pmgconsulting.eu                         +48 501 014 779

bottom of page