top of page

Poddziałanie 4.1.1 PO IR INGA

Zaktualizowano: 29 lis 2022

INGA jest programem realizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA oraz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAS SYSTEM S.A. Głównym celem jest wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze  gazownictwa. Swoim zakresem obejmuje obszary tematyczne takie jak: technologie wodorowe i paliwa gazowe, poszukiwanie, wydobycie węglowodorów oraz produkcja paliw gazowych, pozyskiwanie metanu z pokładów węgla, materiały do budowy i eksploatacji sieci gazowych, sieci gazowe, technologie związane z LNG i CNG, ochrona środowiska i BHP, technologie stosowane we współpracy z klientami, informatyka i cyberbezpieczeństwo, podziemne magazynowanie węglowodorów.


TERMIN NABORU WNIOSKÓW

3 lutego 2020 r. – 6 lipca 2020 r.


BENEFICJENCI

Konsorcja, w skład których wchodzi co najmniej jedno przedsiębiorstwo oraz co najmniej jedna jednostka naukowa.


TYP PROJEKTÓW

 • Dofinansowanie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych.

 • Projekty realizowane wyłącznie w regionach słabiej rozwiniętych (poza woj. mazowieckim).

 • Projekt musi obejmować eksperymentalne prace rozwojowe.

 • Liderem konsorcjum może być jednostka naukowa lub przedsiębiorstwo.

KOSZTY KWALIFIKOWALNE

 • Wynagrodzenia kadry B+R (wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, składkami na ubezpieczenia).

 • Podwykonawstwo (zlecanie stronie trzeciej części merytorycznych prac projektu oraz koszty zasobów udostępnionych przez strony trzecie).

 • Koszty aparatury naukowo-badawczej, innych urządzeń, narzędzi niezbędnych do prowadzenia prac B+R oraz WNiP (odpisy amortyzacyjne lub koszty odpłatnego korzystania z aparatury, wiedzy technicznej, patentów, licencji, know-how, ekspertyzy, analizy, raporty itp.).

 • Koszty budynków i gruntów (dzierżawa gruntów, wieczyste użytkowanie gruntów, amortyzacja budynków).

 • Pozostałe koszty operacyjne (materiały niezbędne do wykonania prac B+R, sprzęt laboratoryjny, koszty utrzymania linii technologicznych, wynajem powierzchni laboratoryjnej, koszty usług obcych o charakterze pomocniczym, elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w urządzeniu, koszty promocji projektu, koszty audytu zewnętrznego).

 • Koszty pośrednie rozliczane metodą ryczałtową jako 25 % procent od kosztów bezpośrednich, z wyłączeniem kosztów podwykonawstwa.

LIMITY

 • W skład konsorcjum może wejść maksymalnie 5 podmiotów.

 • Limit podwykonawstwa dla badań przemysłowych i prac rozwojowych:

  • dla konsorcjum: 50% kosztów kwalifikowalnych

  • dla jednostki naukowej: 25% kosztów kwalifikowalnych.

ALOKACJA ŚRODKÓW W KONKURSIE

311 000 000 PLN


INTENSYWNOŚĆ WSPARCIA

Maksymalna intensywność wsparcia na realizację prac rozwojowych:

 • mikro- i małe przedsiębiorstwa – 60%;

 • średnie przedsiębiorstwa – 50%;

 • duże przedsiębiorstwa – 40%

 • dla jednostki naukowej – 100%

Maksymalna intensywność wsparcia na realizację badań przemysłowych:

 • mikro- i małe przedsiębiorstwa – 80%;

 • średnie przedsiębiorstwa – 75%;

 • duże przedsiębiorstwa – 65%

 • dla jednostki naukowej – 100%

MIN WARTOŚĆ PROJEKTU

1 000 000 PLN


MAX WARTOŚĆ PROJEKTU

20 000 000 PLN


TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW

120 dni od zakończenia naboru

Powiązane posty

Zobacz wszystkie

INFOSTRATEG - VI konkurs na projekty tematyczne

NCBR ogłosiło VI konkurs w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne i mechatroniczne” – INFOSTRATEG. Celem Programu j

Commenti


Skonsultuj 
swój projekt

Masz pytania? Nie wiesz czy Twoja firma ma szanse na dofinansowanie? Nasi konsultanci są do dyspozycji.

          kontakt@pmgconsulting.eu                         +48 501 014 779

bottom of page