top of page

Poddziałanie 4.1.1 PO IR INGA

Zaktualizowano: 29 lis 2022

INGA jest programem realizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA oraz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAS SYSTEM S.A. Głównym celem jest wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze  gazownictwa. Swoim zakresem obejmuje obszary tematyczne takie jak: technologie wodorowe i paliwa gazowe, poszukiwanie, wydobycie węglowodorów oraz produkcja paliw gazowych, pozyskiwanie metanu z pokładów węgla, materiały do budowy i eksploatacji sieci gazowych, sieci gazowe, technologie związane z LNG i CNG, ochrona środowiska i BHP, technologie stosowane we współpracy z klientami, informatyka i cyberbezpieczeństwo, podziemne magazynowanie węglowodorów.


TERMIN NABORU WNIOSKÓW

3 lutego 2020 r. – 6 lipca 2020 r.


BENEFICJENCI

Konsorcja, w skład których wchodzi co najmniej jedno przedsiębiorstwo oraz co najmniej jedna jednostka naukowa.


TYP PROJEKTÓW

 • Dofinansowanie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych.

 • Projekty realizowane wyłącznie w regionach słabiej rozwiniętych (poza woj. mazowieckim).

 • Projekt musi obejmować eksperymentalne prace rozwojowe.

 • Liderem konsorcjum może być jednostka naukowa lub przedsiębiorstwo.

KOSZTY KWALIFIKOWALNE

 • Wynagrodzenia kadry B+R (wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, składkami na ubezpieczenia).

 • Podwykonawstwo (zlecanie stronie trzeciej części merytorycznych prac projektu oraz koszty zasobów udostępnionych przez strony trzecie).

 • Koszty aparatury naukowo-badawczej, innych urządzeń, narzędzi niezbędnych do prowadzenia prac B+R oraz WNiP (odpisy amortyzacyjne lub koszty odpłatnego korzystania z aparatury, wiedzy technicznej, patentów, licencji, know-how, ekspertyzy, analizy, raporty itp.).

 • Koszty budynków i gruntów (dzierżawa gruntów, wieczyste użytkowanie gruntów, amortyzacja budynków).

 • Pozostałe koszty operacyjne (materiały niezbędne do wykonania prac B+R, sprzęt laboratoryjny, koszty utrzymania linii technologicznych, wynajem powierzchni laboratoryjnej, koszty usług obcych o charakterze pomocniczym, elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w urządzeniu, koszty promocji projektu, koszty audytu zewnętrznego).

 • Koszty pośrednie rozliczane metodą ryczałtową jako 25 % procent od kosztów bezpośrednich, z wyłączeniem kosztów podwykonawstwa.

LIMITY

 • W skład konsorcjum może wejść maksymalnie 5 podmiotów.

 • Limit podwykonawstwa dla badań przemysłowych i prac rozwojowych:

 • dla konsorcjum: 50% kosztów kwalifikowalnych

 • dla jednostki naukowej: 25% kosztów kwalifikowalnych.

ALOKACJA ŚRODKÓW W KONKURSIE

311 000 000 PLN


INTENSYWNOŚĆ WSPARCIA

Maksymalna intensywność wsparcia na realizację prac rozwojowych:

 • mikro- i małe przedsiębiorstwa – 60%;

 • średnie przedsiębiorstwa – 50%;

 • duże przedsiębiorstwa – 40%

 • dla jednostki naukowej – 100%

Maksymalna intensywność wsparcia na realizację badań przemysłowych:

 • mikro- i małe przedsiębiorstwa – 80%;

 • średnie przedsiębiorstwa – 75%;

 • duże przedsiębiorstwa – 65%

 • dla jednostki naukowej – 100%

MIN WARTOŚĆ PROJEKTU

1 000 000 PLN


MAX WARTOŚĆ PROJEKTU

20 000 000 PLN


TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW

120 dni od zakończenia naboru

Powiązane posty

Zobacz wszystkie

NCBR ogłosiło VI konkurs w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne i mechatroniczne” – INFOSTRATEG. Celem Programu j

W dniu dzisiejszym został opublikowany harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) na 2023 r., który przewiduje uruchomienie 27 nab

Skonsultuj 
swój projekt

Masz pytania? Nie wiesz czy Twoja firma ma szanse na dofinansowanie? Nasi konsultanci są do dyspozycji.

          kontakt@pmgconsulting.eu                         +48 501 014 779