top of page

Poddziałanie 1.2.1 RPO woj. małopolskiego „Projekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw

Zaktualizowano: 29 lis 2022

W ramach konkursu wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia dotyczące realizacji fazy badawczo-rozwojowej (faza B+R) oraz fazy wdrożeniowej. 

W zakresie fazy B+R możliwe będzie:

 1. nabycie wyników badań lub prac rozwojowych, jeżeli celem przedsięwzięcia jest prowadzenie dalszych prac badawczo-rozwojowych, zmierzających do opracowania innowacyjnego rozwiązania w oparciu o prace B+R dotyczące nowych właściwości danej technologii lub możliwości jej zastosowania w nowych warunkach związanych z indywidualnymi potrzebami danego przedsiębiorstwa,

 2. przygotowanie prototypów doświadczalnych,

 3. tworzenie instalacji demonstracyjnych i pilotażowych,

 4. walidacja danego rozwiązania,

 5. uruchomienie pierwszej produkcji, która zawiera się w zakresie eksperymentalnych prac rozwojowych i oznacza pierwsze wdrożenie przemysłowe odnoszące się do zwiększenia skali obiektów pilotażowych lub do pierwszych w swoim rodzaju urządzeń i obiektów, obejmujące kroki następujące po uruchomieniu linii pilotażowej, w ramach której zawarta jest faza testowania, ale nie produkcja masowa lub działalność handlowa,

 6. wsparcie przygotowania wyników fazy badawczej do zastosowania w działalności gospodarczej (jako uzupełniający komponent projektu badawczego).

W zakresie fazy wdrożeniowej możliwa będzie inwestycja w infrastrukturę niezbędną do wdrożenia wyników fazy B+R, w tym w szczególności budowa i zakup zaplecza produkcyjnego.


TERMIN NABORU WNIOSKÓW

29.02.2020 do 14.07.2020


BENEFICJENCI

 • mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa;

 • konsorcja przedsiębiorstw, reprezentowane przez lidera (beneficjenta), którym jest mikro-, mało lub średnie przedsiębiorstwo;

 • konsorcja przedsiębiorstw z udziałem jednostek naukowych, uczelni, w tym spółek celowych uczelni, organizacji pozarządowych oraz instytucji otoczenia biznesu reprezentowane przez lidera (beneficjenta), którym jest mikro-, mało lub średnie przedsiębiorstwo.

KOSZTY KWALIFIKOWANE

Koszty kwalifikowane fazy B+R:

 • koszty personelu: badaczy, techników i pozostałych pracowników pomocniczych,

 • koszty aparatury naukowo-badawczej oraz sprzętu służącego realizacji projektu badawczego,

 • koszty budynków i gruntów,

 • koszty badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez źródła zewnętrzne na warunkach pełnej konkurencji,

 • koszty ogólne, w tym:

 • koszty materiałów np. surowców, półproduktów, odczynników,

 • koszty sprzętu laboratoryjnego,

 • koszty elementów służących do budowy i na stałe zainstalowane w prototypie, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej,

 • koszty wartości niematerialnych i prawnych.

 • koszty pośrednie rozliczane metodą stawki ryczałtowej w wysokości równej 25% bezpośrednich wydatków kwalifikowanych projektu z zastrzeżeniem, że koszty usług zleconych są wyłączone z podstawy naliczania kosztów pośrednich.

 • koszty realizacji studium wykonalności,

 • koszty przygotowania wyników fazy badawczej do zastosowania w działalności gospodarczej,

 • koszty najmu i leasingu środków trwałych,

 • koszty dotyczące podnoszenia kwalifikacji przez personel badawczy projektu: koszty udziału w specjalistycznych szkoleniach, konferencjach, wizytach studyjnych krajowych i zagranicznych personelu badawczego zatrudnionego bezpośrednio do realizacji projektu pod warunkiem wykazania bezpośredniego związku z przedmiotem danego projektu

Koszty kwalifikowane fazy wdrożeniowej:

 • zakup środków trwałych,

 • zakup wartości niematerialnych i prawnych,

 • zakup robót i materiałów budowlanych,

 • zakup nieruchomości.

ALOKACJA ŚRODKÓW W KONKURSIE

71 403 905,60 PLN


INTENSYWNOŚĆ WSPARCIA

Faza B+R:

Maksymalna intensywność wsparcia na realizację badań przemysłowych:

 • mikro- i małe przedsiębiorstwa – 80%

 • średnie przedsiębiorstwa – 75%

 • duże przedsiębiorstwa – 65%

Maksymalna intensywność wsparcia na realizację prac rozwojowych:

 • mikro- i małe przedsiębiorstwa – 60%

 • średnie przedsiębiorstwa – 50%

 • duże przedsiębiorstwa – 40%

Maksymalna intensywność wsparcia na realizację prac przedwdrożeniowych:

 • w ramach pomocy de minimis – 80%

 • dla MŚP na wspieranie innowacyjności– 50%

Faza wdrożeniowa:

 • mikro- i małe przedsiębiorstwa – 55%

 • średnie przedsiębiorstwa –45%

MIN WARTOŚĆ PROJEKTU

500 000 PLN


MAX WARTOŚĆ PROJEKTU

50 000 000 PLN


TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW

około 6 miesięcy od zakończenia rundy aplikacyjnej

Powiązane posty

Zobacz wszystkie

W dniu dzisiejszym został opublikowany harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) na 2023 r., który przewiduje uruchomienie 27 nab

Poniżej znajduje się lista konkursów ogłoszonych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programów strategicznych i programów krajowych. INFOSTRATEG VI (projekty tematyczne) Alokacja: 80 mln z

Skonsultuj 
swój projekt

Masz pytania? Nie wiesz czy Twoja firma ma szanse na dofinansowanie? Nasi konsultanci są do dyspozycji.

          kontakt@pmgconsulting.eu                         +48 501 014 779