top of page

Poddziałanie 1.2.1 RPO woj. małopolskiego „Projekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw

Zaktualizowano: 29 lis 2022

W ramach konkursu wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia dotyczące realizacji fazy badawczo-rozwojowej (faza B+R) oraz fazy wdrożeniowej. 

W zakresie fazy B+R możliwe będzie:

 1. nabycie wyników badań lub prac rozwojowych, jeżeli celem przedsięwzięcia jest prowadzenie dalszych prac badawczo-rozwojowych, zmierzających do opracowania innowacyjnego rozwiązania w oparciu o prace B+R dotyczące nowych właściwości danej technologii lub możliwości jej zastosowania w nowych warunkach związanych z indywidualnymi potrzebami danego przedsiębiorstwa,

 2. przygotowanie prototypów doświadczalnych,

 3. tworzenie instalacji demonstracyjnych i pilotażowych,

 4. walidacja danego rozwiązania,

 5. uruchomienie pierwszej produkcji, która zawiera się w zakresie eksperymentalnych prac rozwojowych i oznacza pierwsze wdrożenie przemysłowe odnoszące się do zwiększenia skali obiektów pilotażowych lub do pierwszych w swoim rodzaju urządzeń i obiektów, obejmujące kroki następujące po uruchomieniu linii pilotażowej, w ramach której zawarta jest faza testowania, ale nie produkcja masowa lub działalność handlowa,

 6. wsparcie przygotowania wyników fazy badawczej do zastosowania w działalności gospodarczej (jako uzupełniający komponent projektu badawczego).

W zakresie fazy wdrożeniowej możliwa będzie inwestycja w infrastrukturę niezbędną do wdrożenia wyników fazy B+R, w tym w szczególności budowa i zakup zaplecza produkcyjnego.


TERMIN NABORU WNIOSKÓW

29.02.2020 do 14.07.2020


BENEFICJENCI

 • mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa;

 • konsorcja przedsiębiorstw, reprezentowane przez lidera (beneficjenta), którym jest mikro-, mało lub średnie przedsiębiorstwo;

 • konsorcja przedsiębiorstw z udziałem jednostek naukowych, uczelni, w tym spółek celowych uczelni, organizacji pozarządowych oraz instytucji otoczenia biznesu reprezentowane przez lidera (beneficjenta), którym jest mikro-, mało lub średnie przedsiębiorstwo.

KOSZTY KWALIFIKOWANE

Koszty kwalifikowane fazy B+R:

 • koszty personelu: badaczy, techników i pozostałych pracowników pomocniczych,

 • koszty aparatury naukowo-badawczej oraz sprzętu służącego realizacji projektu badawczego,

 • koszty budynków i gruntów,

 • koszty badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez źródła zewnętrzne na warunkach pełnej konkurencji,

 • koszty ogólne, w tym:

  • koszty materiałów np. surowców, półproduktów, odczynników,

  • koszty sprzętu laboratoryjnego,

  • koszty elementów służących do budowy i na stałe zainstalowane w prototypie, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej,

  • koszty wartości niematerialnych i prawnych.

 • koszty pośrednie rozliczane metodą stawki ryczałtowej w wysokości równej 25% bezpośrednich wydatków kwalifikowanych projektu z zastrzeżeniem, że koszty usług zleconych są wyłączone z podstawy naliczania kosztów pośrednich.

 • koszty realizacji studium wykonalności,

 • koszty przygotowania wyników fazy badawczej do zastosowania w działalności gospodarczej,

 • koszty najmu i leasingu środków trwałych,

 • koszty dotyczące podnoszenia kwalifikacji przez personel badawczy projektu: koszty udziału w specjalistycznych szkoleniach, konferencjach, wizytach studyjnych krajowych i zagranicznych personelu badawczego zatrudnionego bezpośrednio do realizacji projektu pod warunkiem wykazania bezpośredniego związku z przedmiotem danego projektu

Koszty kwalifikowane fazy wdrożeniowej:

 • zakup środków trwałych,

 • zakup wartości niematerialnych i prawnych,

 • zakup robót i materiałów budowlanych,

 • zakup nieruchomości.

ALOKACJA ŚRODKÓW W KONKURSIE

71 403 905,60 PLN


INTENSYWNOŚĆ WSPARCIA

Faza B+R:

Maksymalna intensywność wsparcia na realizację badań przemysłowych:

 • mikro- i małe przedsiębiorstwa – 80%

 • średnie przedsiębiorstwa – 75%

 • duże przedsiębiorstwa – 65%

Maksymalna intensywność wsparcia na realizację prac rozwojowych:

 • mikro- i małe przedsiębiorstwa – 60%

 • średnie przedsiębiorstwa – 50%

 • duże przedsiębiorstwa – 40%

Maksymalna intensywność wsparcia na realizację prac przedwdrożeniowych:

 • w ramach pomocy de minimis – 80%

 • dla MŚP na wspieranie innowacyjności– 50%

Faza wdrożeniowa:

 • mikro- i małe przedsiębiorstwa – 55%

 • średnie przedsiębiorstwa –45%

MIN WARTOŚĆ PROJEKTU

500 000 PLN


MAX WARTOŚĆ PROJEKTU

50 000 000 PLN


TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW

około 6 miesięcy od zakończenia rundy aplikacyjnej

Powiązane posty

Zobacz wszystkie

FENG – harmonogram naborów na 2023 r.

W dniu dzisiejszym został opublikowany harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) na 2023 r., który przewiduje uruchomienie 27 nab

Comments


Skonsultuj 
swój projekt

Masz pytania? Nie wiesz czy Twoja firma ma szanse na dofinansowanie? Nasi konsultanci są do dyspozycji.

          kontakt@pmgconsulting.eu                         +48 501 014 779

bottom of page