top of page

Poddziałanie 1.1.1 PO IR „Szybka ścieżka” AGROTECH

Zaktualizowano: 29 lis 2022

„Szybka ścieżka” AGROTECH to ścieżka tematyczna dotycząca branży rolniczej w ramach konkursu z poddziałania 1.1.1 PO IR.  Program szybka ścieżka finansuje badania przemysłowe i prace rozwojowe związane z opracowaniem nowych lub ulepszonych produktów czy technologii. Więcej informacji o szybkiej ścieżce znajdziesz tutaj. 


TERMIN NABORU WNIOSKÓW

10 września - 06 listopada .2020 r.


BENEFICJENCI

 • MŚP i duże przedsiębiorstwa realizujące projekt samodzielnie

 • MŚP i duże przedsiębiorstwa realizujące projekt w konsorcjum z innymi przedsiębiorcami

 • MŚP i duże przedsiębiorstwa realizujące projekt w konsorcjum z jednostkami naukowymi.

KOSZTY KWALIFIKOWALNE

 • Wynagrodzenia kadry B+R (wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, składkami na ubezpieczenia),

 • Podwykonawstwo (zlecanie stronie trzeciej części merytorycznych prac projektu oraz koszty zasobów udostępnionych przez strony trzecie),

 • Koszty aparatury naukowo-badawczej, innych urządzeń, narzędzi niezbędnych do prowadzenia prac B+R oraz WNiP (odpisy amortyzacyjne lub koszty odpłatnego korzystania z aparatury, wiedzy technicznej, patentów, licencji, know-how, ekspertyzy, analizy, raporty itp.),

 • Koszty budynków i gruntów (dzierżawa gruntów, wieczyste użytkowanie gruntów, amortyzacja budynków),

 • Pozostałe koszty operacyjne (materiały niezbędne do wykonania prac B+R, sprzęt laboratoryjny, koszty utrzymania linii technologicznych, wynajem powierzchni laboratoryjnej, koszty usług obcych o charakterze pomocniczym, elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w urządzeniu, koszty promocji projektu, koszty audytu zewnętrznego),

 • Koszty pośrednie rozliczane metodą ryczałtową jako 25 % procent od kosztów bezpośrednich, z wyłączeniem kosztów podwykonawstwa.

LIMITY

 • Projekt musi obejmować eksperymentalne prace rozwojowe.

 • Projekty nie mogą być realizowane w woj. mazowieckim.

 • Prace przedwdrożeniowe – maksymalnie 20% kosztów kwalifikowalnych projektu.

 • Limit podwykonawstwa dla badań przemysłowych i prac rozwojowych:

 • dla przedsiębiorcy: 50% – 60% kosztów kwalifikowalnych;

 • dla jednostki naukowej: 10% kosztów kwalifikowalnych.


ALOKACJA ŚRODKÓW W KONKURSIE

jeszcze nie została określona


INTENSYWNOŚĆ WSPARCIA

Maksymalna intensywność wsparcia na realizację prac rozwojowych:

 • mikro- i małe przedsiębiorstwa – 60%;

 • średnie przedsiębiorstwa – 50%;

 • dla jednostki naukowej – 100%

Maksymalna intensywność wsparcia na realizację badań przemysłowych:

 • mikro- i małe przedsiębiorstwa – 80%;

 • średnie przedsiębiorstwa – 75%;

 • dla jednostki naukowej – 100%

Maksymalna intensywność wsparcia na realizację prac przedwdrożeniowych:

 • w ramach pomocy de minimis – 90%

 • w ramach pomocy na usługi doradcze dla MŚP – 50%

TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW

90 dni od zakończenia naboru


Powiązane posty

Zobacz wszystkie

W dniu dzisiejszym został opublikowany harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) na 2023 r., który przewiduje uruchomienie 27 nab

Poniżej znajduje się lista konkursów ogłoszonych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programów strategicznych i programów krajowych. INFOSTRATEG VI (projekty tematyczne) Alokacja: 80 mln z

Skonsultuj 
swój projekt

Masz pytania? Nie wiesz czy Twoja firma ma szanse na dofinansowanie? Nasi konsultanci są do dyspozycji.

          kontakt@pmgconsulting.eu                         +48 501 014 779

bottom of page