top of page

Konkurs ABM na opracowanie innowacyjnych wyrobów medycznych opartych o sztuczną inteligencję

Celem konkursu ogłoszonego przez Agencję Badań Medycznych jest wsparcie rozwoju innowacyjnych wyrobów medycznych zawierających sztuczną inteligencję wykorzystywanych do diagnostyki i leczenia w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej i leczeniu szpitalnym oraz nawiązanie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, a podmiotami leczniczymi udzielającymi świadczeń szpitalnych oraz podmiotami udzielającymi świadczeń ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej.


TERMIN NABORU WNIOSKÓW

4 października 2022 r. – 12 stycznia 2023 r. (do godz.12:00)


BENEFICJENCI

Przedsiębiorcy (MŚP i duże firmy) albo ich jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i przynajmniej oddział lub zakład na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego minimum 2 lata przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe.


BUDŻET KONKURSU

30 mln zł


INTENSYWNOŚĆ WSPARCIA


1. Badania podstawowe – 100%.

2. Badania przemysłowe:

 • mikro- i małe przedsiębiorstwa – 80%,

 • średnie przedsiębiorstwa – 75%,

 • duże przedsiębiorstwa – 65%,

 • jednostki naukowe i podmioty lecznicze – 100%.

3. Prace rozwojowe:

 • mikro- i małe przedsiębiorstwa – 60%,

 • średnie przedsiębiorstwa – 50%,

 • duże przedsiębiorstwa – 40%,

 • jednostki naukowe i podmioty lecznicze – 100%

4. Usługi doradcze dla MŚP – 50%.


ZAKRES TEMATYCZNY KONKURSU

Przedmiotem Konkursu są wyłącznie wyroby medyczne IIa, IIb i III (zgodnie z regułami klasyfikacyjnymi z Załącznika VIII Rozporządzenia 2017/745).

 • klasa IIa (np. opatrunki hydrożelowe, cewniki jednorazowe, klisze rentgenowskie),

 • klasa IIb (np. pojemniki na krew, prezerwatywy, respiratory),

 • klasa III (np. implanty piersi, zastawki serca, protezy naczyniowe).

LIMITY

Maksymalna kwota dofinansowania:

 • 3 mln zł dla projektów trwających maksymalnie 2 lata (badania niekliniczne),

 • 10 mln zł dla projektów trwających maksymalnie 6 lat (badania kliniczne).

KOSZTY KWALIFIKOWALNE


1. Koszty bezpośrednie:

 • wynagrodzenia,

 • koszty podwykonawstwa,

 • koszy aparatury i sprzętu,

 • koszty budynków i gruntów,

 • pozostałe koszty bezpośrednie,

 • koszty licencji na wykorzystanie/produkcję elementów wyrobu medycznego.

2. Koszty pośrednie stanowiące koszty eksploatacyjne i administracyjne związane z obsługą projektu, w szczególności:

 • koszty wynagrodzeń,

 • koszty utrzymania powierzchni biurowych (czynsz, najem, opłaty administracyjne),

 • wydatki związane z otworzeniem lub prowadzeniem wyodrębnionego na rzecz projektu subkonta na rachunku bankowym lub odrębnego rachunku bankowego,

 • opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę, opłaty przesyłowe i opłaty za odprowadzanie ścieków,

 • koszty usług pocztowych, telefonicznych, internetowych, kurierskich związanych z realizacją badania klinicznego oraz obsługą administracyjną projektu,

 • koszty biurowe związane z obsługą administracyjną projektu,

 • koszty zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie,

 • koszty ubezpieczeń majątkowych.

Katalog kosztów kwalifikowalnych nie jest katalogiem zamkniętym, ma charakter informacyjny. Wydatek może zostać uznany za kwalifikowalny, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

 • jest niezbędny do realizacji celów i wskaźników projektu oraz został poniesiony w związku z realizacją projektu,

 • jest zgodny z postanowieniami umowy o dofinansowanie,

 • został wskazany w zatwierdzonym wniosku,

 • jest zaksięgowany i udokumentowany zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 • został faktycznie poniesiony w znaczeniu kasowym w okresie realizacji projektu,

 • został poniesiony w sposób racjonalny i efektywny z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,

 • jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

Wszystkie wydatki kwalifikowalne muszą być ponoszone z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, jawności i przejrzystości oraz przy braku konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywizmu w związku z wykonaniem umowy o dofinansowanie.

Powiązane posty

Zobacz wszystkie

W dniu dzisiejszym został opublikowany harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) na 2023 r., który przewiduje uruchomienie 27 nab

Poniżej znajduje się lista konkursów ogłoszonych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programów strategicznych i programów krajowych. INFOSTRATEG VI (projekty tematyczne) Alokacja: 80 mln z

Skonsultuj 
swój projekt

Masz pytania? Nie wiesz czy Twoja firma ma szanse na dofinansowanie? Nasi konsultanci są do dyspozycji.

          kontakt@pmgconsulting.eu                         +48 501 014 779

bottom of page