top of page

Konkurs ABM na opracowanie innowacyjnych wyrobów medycznych opartych o sztuczną inteligencję

Celem konkursu ogłoszonego przez Agencję Badań Medycznych jest wsparcie rozwoju innowacyjnych wyrobów medycznych zawierających sztuczną inteligencję wykorzystywanych do diagnostyki i leczenia w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej i leczeniu szpitalnym oraz nawiązanie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, a podmiotami leczniczymi udzielającymi świadczeń szpitalnych oraz podmiotami udzielającymi świadczeń ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej.


TERMIN NABORU WNIOSKÓW

4 października 2022 r. – 12 stycznia 2023 r. (do godz.12:00)


BENEFICJENCI

Przedsiębiorcy (MŚP i duże firmy) albo ich jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i przynajmniej oddział lub zakład na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego minimum 2 lata przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe.


BUDŻET KONKURSU

30 mln zł


INTENSYWNOŚĆ WSPARCIA


1. Badania podstawowe – 100%.

2. Badania przemysłowe:

 • mikro- i małe przedsiębiorstwa – 80%,

 • średnie przedsiębiorstwa – 75%,

 • duże przedsiębiorstwa – 65%,

 • jednostki naukowe i podmioty lecznicze – 100%.

3. Prace rozwojowe:

 • mikro- i małe przedsiębiorstwa – 60%,

 • średnie przedsiębiorstwa – 50%,

 • duże przedsiębiorstwa – 40%,

 • jednostki naukowe i podmioty lecznicze – 100%

4. Usługi doradcze dla MŚP – 50%.


ZAKRES TEMATYCZNY KONKURSU

Przedmiotem Konkursu są wyłącznie wyroby medyczne IIa, IIb i III (zgodnie z regułami klasyfikacyjnymi z Załącznika VIII Rozporządzenia 2017/745).

 • klasa IIa (np. opatrunki hydrożelowe, cewniki jednorazowe, klisze rentgenowskie),

 • klasa IIb (np. pojemniki na krew, prezerwatywy, respiratory),

 • klasa III (np. implanty piersi, zastawki serca, protezy naczyniowe).

LIMITY

Maksymalna kwota dofinansowania:

 • 3 mln zł dla projektów trwających maksymalnie 2 lata (badania niekliniczne),

 • 10 mln zł dla projektów trwających maksymalnie 6 lat (badania kliniczne).

KOSZTY KWALIFIKOWALNE


1. Koszty bezpośrednie:

 • wynagrodzenia,

 • koszty podwykonawstwa,

 • koszy aparatury i sprzętu,

 • koszty budynków i gruntów,

 • pozostałe koszty bezpośrednie,

 • koszty licencji na wykorzystanie/produkcję elementów wyrobu medycznego.

2. Koszty pośrednie stanowiące koszty eksploatacyjne i administracyjne związane z obsługą projektu, w szczególności:

 • koszty wynagrodzeń,

 • koszty utrzymania powierzchni biurowych (czynsz, najem, opłaty administracyjne),

 • wydatki związane z otworzeniem lub prowadzeniem wyodrębnionego na rzecz projektu subkonta na rachunku bankowym lub odrębnego rachunku bankowego,

 • opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę, opłaty przesyłowe i opłaty za odprowadzanie ścieków,

 • koszty usług pocztowych, telefonicznych, internetowych, kurierskich związanych z realizacją badania klinicznego oraz obsługą administracyjną projektu,

 • koszty biurowe związane z obsługą administracyjną projektu,

 • koszty zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie,

 • koszty ubezpieczeń majątkowych.

Katalog kosztów kwalifikowalnych nie jest katalogiem zamkniętym, ma charakter informacyjny. Wydatek może zostać uznany za kwalifikowalny, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

 • jest niezbędny do realizacji celów i wskaźników projektu oraz został poniesiony w związku z realizacją projektu,

 • jest zgodny z postanowieniami umowy o dofinansowanie,

 • został wskazany w zatwierdzonym wniosku,

 • jest zaksięgowany i udokumentowany zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 • został faktycznie poniesiony w znaczeniu kasowym w okresie realizacji projektu,

 • został poniesiony w sposób racjonalny i efektywny z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,

 • jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

Wszystkie wydatki kwalifikowalne muszą być ponoszone z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, jawności i przejrzystości oraz przy braku konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywizmu w związku z wykonaniem umowy o dofinansowanie.

Powiązane posty

Zobacz wszystkie

FENG – harmonogram naborów na 2023 r.

W dniu dzisiejszym został opublikowany harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) na 2023 r., który przewiduje uruchomienie 27 nab

Comments


Skonsultuj 
swój projekt

Masz pytania? Nie wiesz czy Twoja firma ma szanse na dofinansowanie? Nasi konsultanci są do dyspozycji.

          kontakt@pmgconsulting.eu                         +48 501 014 779

bottom of page