top of page

HYDROSTRATEG „Innowacje dla gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej”

Zaktualizowano: 29 lis 2022

Celem głównym Programu jest wdrożenie nowych rozwiązań poprawiających efektywność użytkowania i zarządzania zasobami wody w Polsce.


Cele szczegółowe to:

 1. Wzrost retencji i poprawa jakości wody (z wykorzystaniem zasad zrównoważonego rozwoju i zrównoważonej gospodarki wodno-ściekowej).

 2. Wdrożenie nowych metod badania, obserwacji i narzędzi wspomagających monitoring i ocenę stanu ekosystemów wodnych i ekosystemów zależnych od wód.

 3. Zwiększenie stopnia wykorzystania dróg wodnych dla żeglugi śródlądowej, przy istniejących zasobach.


TERMIN NABORU WNIOSKÓW

18 lipca - 31 października 2022 r., godz. 16:00


BENEFICJENCI


1. Do konkursu mogą przystąpić konsorcja, w skład których wchodzą:

 • jednostki naukowe,

 • przedsiębiorcy lub

 • inne podmioty: jednostki sektora finansów publicznych, stowarzyszenia, fundacje, jeżeli podmioty te realizują projekt w ramach swojej działalności niegospodarczej

2. W skład konsorcjum wchodzi co najmniej jedno przedsiębiorstwo oraz co najmniej jedna jednostka naukowa,

3. Liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo albo jednostka naukowa,

4. W skład konsorcjum może wchodzić maksymalnie 5 podmiotów

5. Udział kosztów kwalifikowanych przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw w całkowitych kosztach kwalifikowanych projektu wynosi minimum 40%.


BUDŻET KONKURSU

200 mln zł


INTENSYWNOŚĆ WSPARCIA


1. PRACE B+R

Maksymalna intensywność wsparcia na realizację badań przemysłowych:

 • mikro- i małe przedsiębiorstwa – 80%,

 • średnie przedsiębiorstwa – 75%,

 • duże przedsiębiorstwa – 65%,

 • jednostki naukowe – 100% (tylko w przypadku, gdy projekt jest realizowany w ramach działalności niegospodarczej jednostki).

Maksymalna intensywność wsparcia na realizację prac rozwojowych:

 • mikro- i małe przedsiębiorstwa – 60%,

 • średnie przedsiębiorstwa – 50%,

 • duże przedsiębiorstwa – 40%,

 • jednostki naukowe – 100% (tylko w przypadku, gdy projekt jest realizowany w ramach działalności niegospodarczej jednostki).

2. PRACE PRZEDWDROŻENIOWE

 • 90% kosztów kwalifikowalnych w ramach pomocy de minimis albo

 • 50% kosztów kwalifikowalnych w ramach pomocy na usługi doradcze dla MŚP

LIMITY

 • Minimalna kwota kosztów kwalifikowanych: 3 mln zł

 • Maksymalna kwota kosztów kwalifikowanych: 25 mln zł

OKRES REALIZACJI PROJEKTU

3 lata z możliwością wydłużenia na etapie realizacji do 5 lat


ZAKRES TEMATYCZNY

1. Obszar tematyczny: Woda w środowisku – bioróżnorodność/bioproduktywność

 • Temat: T.1.1 Opracowanie i wdrożenie systemów ograniczających ilość zanieczyszczeń w wodach powierzchniowych wraz z systemem monitorowania parametrów jakości środowiska wodnego wywołanych wzrostem retencji.

2. Obszar tematyczny: Woda w mieście

 • Temat: T.1.2 Retencja w systemach kanalizacji ogólnospławnej

 • Temat: T.1.3 Retencja w sieciach kanalizacji deszczowej.

3. Obszar tematyczny: Żegluga śródlądowa

 • Temat: T.1.5. Projekt w postaci demonstratora zagospodarowania obszarów wodnych i przywodnych.

Powiązane posty

Zobacz wszystkie

NCBR ogłosiło VI konkurs w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne i mechatroniczne” – INFOSTRATEG. Celem Programu j

W dniu dzisiejszym został opublikowany harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) na 2023 r., który przewiduje uruchomienie 27 nab

Skonsultuj 
swój projekt

Masz pytania? Nie wiesz czy Twoja firma ma szanse na dofinansowanie? Nasi konsultanci są do dyspozycji.

          kontakt@pmgconsulting.eu                         +48 501 014 779