top of page

HYDROSTRATEG „Innowacje dla gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej”

Zaktualizowano: 29 lis 2022

Celem głównym Programu jest wdrożenie nowych rozwiązań poprawiających efektywność użytkowania i zarządzania zasobami wody w Polsce.


Cele szczegółowe to:

 1. Wzrost retencji i poprawa jakości wody (z wykorzystaniem zasad zrównoważonego rozwoju i zrównoważonej gospodarki wodno-ściekowej).

 2. Wdrożenie nowych metod badania, obserwacji i narzędzi wspomagających monitoring i ocenę stanu ekosystemów wodnych i ekosystemów zależnych od wód.

 3. Zwiększenie stopnia wykorzystania dróg wodnych dla żeglugi śródlądowej, przy istniejących zasobach.


TERMIN NABORU WNIOSKÓW

18 lipca - 31 października 2022 r., godz. 16:00


BENEFICJENCI


1. Do konkursu mogą przystąpić konsorcja, w skład których wchodzą:

 • jednostki naukowe,

 • przedsiębiorcy lub

 • inne podmioty: jednostki sektora finansów publicznych, stowarzyszenia, fundacje, jeżeli podmioty te realizują projekt w ramach swojej działalności niegospodarczej

2. W skład konsorcjum wchodzi co najmniej jedno przedsiębiorstwo oraz co najmniej jedna jednostka naukowa,

3. Liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo albo jednostka naukowa,

4. W skład konsorcjum może wchodzić maksymalnie 5 podmiotów

5. Udział kosztów kwalifikowanych przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw w całkowitych kosztach kwalifikowanych projektu wynosi minimum 40%.


BUDŻET KONKURSU

200 mln zł


INTENSYWNOŚĆ WSPARCIA


1. PRACE B+R

Maksymalna intensywność wsparcia na realizację badań przemysłowych:

 • mikro- i małe przedsiębiorstwa – 80%,

 • średnie przedsiębiorstwa – 75%,

 • duże przedsiębiorstwa – 65%,

 • jednostki naukowe – 100% (tylko w przypadku, gdy projekt jest realizowany w ramach działalności niegospodarczej jednostki).

Maksymalna intensywność wsparcia na realizację prac rozwojowych:

 • mikro- i małe przedsiębiorstwa – 60%,

 • średnie przedsiębiorstwa – 50%,

 • duże przedsiębiorstwa – 40%,

 • jednostki naukowe – 100% (tylko w przypadku, gdy projekt jest realizowany w ramach działalności niegospodarczej jednostki).

2. PRACE PRZEDWDROŻENIOWE

 • 90% kosztów kwalifikowalnych w ramach pomocy de minimis albo

 • 50% kosztów kwalifikowalnych w ramach pomocy na usługi doradcze dla MŚP

LIMITY

 • Minimalna kwota kosztów kwalifikowanych: 3 mln zł

 • Maksymalna kwota kosztów kwalifikowanych: 25 mln zł

OKRES REALIZACJI PROJEKTU

3 lata z możliwością wydłużenia na etapie realizacji do 5 lat


ZAKRES TEMATYCZNY

1. Obszar tematyczny: Woda w środowisku – bioróżnorodność/bioproduktywność

 • Temat: T.1.1 Opracowanie i wdrożenie systemów ograniczających ilość zanieczyszczeń w wodach powierzchniowych wraz z systemem monitorowania parametrów jakości środowiska wodnego wywołanych wzrostem retencji.

2. Obszar tematyczny: Woda w mieście

 • Temat: T.1.2 Retencja w systemach kanalizacji ogólnospławnej

 • Temat: T.1.3 Retencja w sieciach kanalizacji deszczowej.

3. Obszar tematyczny: Żegluga śródlądowa

 • Temat: T.1.5. Projekt w postaci demonstratora zagospodarowania obszarów wodnych i przywodnych.

Powiązane posty

Zobacz wszystkie

INFOSTRATEG - VI konkurs na projekty tematyczne

NCBR ogłosiło VI konkurs w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne i mechatroniczne” – INFOSTRATEG. Celem Programu j

Comentarios


Skonsultuj 
swój projekt

Masz pytania? Nie wiesz czy Twoja firma ma szanse na dofinansowanie? Nasi konsultanci są do dyspozycji.

          kontakt@pmgconsulting.eu                         +48 501 014 779

bottom of page