top of page

Horyzontalny konkurs „Szybka ścieżka” z Poddziałania 1.1.1 PO IR

Zaktualizowano: 29 lis 2022

„Szybka ścieżka” to konkurs organizowany przez NCBR w ramach poddziałania 1.1.1 PO IR w perspektywie unijnej na lata 2014-2020. Jest to największy w Polsce instrument wsparcia działalności badawczo-rozwojowej skierowany dla firm z sektora MŚP i dużych przedsiębiorstw. Program szybka ścieżka finansuje badania przemysłowe i prace rozwojowe związane z opracowaniem nowych lub ulepszonych produktów czy technologii wpisujących się Krajowe Inteligentne Specjalizacje. Więcej informacji o szybkiej ścieżce znajdziesz tutaj.


TERMIN NABORU WNIOSKÓW

 • 3.08 - 21.08.2020 r. - I runda przeznaczona dla dużych przedsiębiorstw i konsorcjów z udziałem MŚP i jednostek naukowych

 • 22.08 - 14.09.2020 r. - II runda przeznaczona dla MŚP oraz konsorcjów z udziałem jednostek naukowych

BENEFICJENCI

 • MŚP i duże przedsiębiorstwa realizujące projekt samodzielnie

 • MŚP i duże przedsiębiorstwa realizujące projekt w konsorcjum z innymi przedsiębiorcami

 • MŚP i duże przedsiębiorstwa realizujące projekt w konsorcjum z jednostkami naukowymi.

KOSZTY KWALIFIKOWALNE

 • Wynagrodzenia kadry B+R (wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, składkami na ubezpieczenia),

 • Podwykonawstwo (zlecanie stronie trzeciej części merytorycznych prac projektu oraz koszty zasobów udostępnionych przez strony trzecie),

 • Koszty aparatury naukowo-badawczej, innych urządzeń, narzędzi niezbędnych do prowadzenia prac B+R oraz WNiP (odpisy amortyzacyjne lub koszty odpłatnego korzystania z aparatury, wiedzy technicznej, patentów, licencji, know-how, ekspertyzy, analizy, raporty itp.),

 • Koszty budynków i gruntów (dzierżawa gruntów, wieczyste użytkowanie gruntów, amortyzacja budynków),

 • Pozostałe koszty operacyjne (materiały niezbędne do wykonania prac B+R, sprzęt laboratoryjny, koszty utrzymania linii technologicznych, wynajem powierzchni laboratoryjnej, koszty usług obcych o charakterze pomocniczym, elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w urządzeniu, koszty promocji projektu, koszty audytu zewnętrznego),

 • Koszty pośrednie rozliczane metodą ryczałtową jako 25 % procent od kosztów bezpośrednich, z wyłączeniem kosztów podwykonawstwa.

LIMITY

 • Projekt musi obejmować eksperymentalne prace rozwojowe.

 • Projekty nie mogą być realizowane w woj. mazowieckim.

 • Prace przedwdrożeniowe – maksymalnie 20% kosztów kwalifikowalnych projektu.

 • Limit podwykonawstwa dla badań przemysłowych i prac rozwojowych:

  • dla przedsiębiorcy: 50% – 60% kosztów kwalifikowalnych;

  • dla jednostki naukowej: 10% kosztów kwalifikowalnych.

ALOKACJA ŚRODKÓW W KONKURSIE

100 000 000 PLN dla dużych przedsiębiorstw

200 000 000 PLN dla MŚP


INTENSYWNOŚĆ WSPARCIA

Maksymalna intensywność wsparcia na realizację prac rozwojowych:

 • mikro- i małe przedsiębiorstwa – 60%;

 • średnie przedsiębiorstwa – 50%;

 • dla jednostki naukowej – 100%

Maksymalna intensywność wsparcia na realizację badań przemysłowych:

 • mikro- i małe przedsiębiorstwa – 80%;

 • średnie przedsiębiorstwa – 75%;

 • dla jednostki naukowej – 100%

Maksymalna intensywność wsparcia na realizację prac przedwdrożeniowych:

 • w ramach pomocy de minimis – 90%

 • w ramach pomocy na usługi doradcze dla MŚP – 50%

MIN WARTOŚĆ PROJEKTU

1 000 000 PLN dla MŚP realizujących projekt samodzielnie

2 000 000 PLN dla pozostałych wnioskodawców


MAX WARTOŚĆ PROJEKTU

50 000 000 EURO


TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW

90 dni od zakończenia naboru

Powiązane posty

Zobacz wszystkie

FENG – harmonogram naborów na 2023 r.

W dniu dzisiejszym został opublikowany harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) na 2023 r., który przewiduje uruchomienie 27 nab

Skonsultuj 
swój projekt

Masz pytania? Nie wiesz czy Twoja firma ma szanse na dofinansowanie? Nasi konsultanci są do dyspozycji.

          kontakt@pmgconsulting.eu                         +48 501 014 779

bottom of page